20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9

Hình Ảnh về:
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9

Video về:
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9

Wiki về
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9


20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 -

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn 20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 được chúng tôi tổng hợp đăng tải ngay sau đây.

20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu dụng, tổng hợp tri thức trọng tâm bao gồm tri thức và một số bài tập vận dụng của các chuyên đề hóa học dành cho việc bồi dưỡng học trò giỏi như: dãy hoạt động hóa học của kim loại, xác định công thức hóa học, axit tác dụng với bazơ. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.

Chú ý:

Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhưng ko giải phóng Hidro.

1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

Trong các phương pháp giải các bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời kì, lúc giải các bài toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng các phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải các bài toán Hoá học sau:

a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.

Tỉ dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau lúc cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau lúc làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau lúc cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon

.u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:active, .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các bài toán về tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của chúngBài giải

Lúc đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo phương trình sau:

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1)

CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2)

Theo dữ kiện bài toán, sau lúc đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau lúc đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu được thể tích nitơ nhỏ hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn hợp thuở đầu, vậy thể tích amonac lúc chưa có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do đó thể tích hiđro cácbon lúc chưa có phản ứng là 300 – 200 = 100ml. Sau lúc đốt cháy hỗn hợp tạo thành (550 – 250) = 300ml, cacbonnic và (1250 – 550 – 300) = 400ml hơi nước.

Từ đó ta có sơ đồ phản ứng:

CxHy + (x + ) O2 -> xCO2 + H2O

100ml 300ml 400ml

Theo định luật Avogađro, có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo thành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng.

CxHy + 5O2 -> 3CO2 + 4 H2O

=> x = 3; y = 8

Vậy CTHH của hydrocacbon là C3H8

b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng phương pháp đại số.

Tỉ dụ: Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

Bài giải

Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:

.u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:active, .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về Robot – Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Robot

x + y = 0,35 (1)

PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3

KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3

Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

m’AgCl = x .= x . = x . 2,444

mAgCl = y .= y . = y . 1,919

=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

Từ (1) và (2) => hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178

y = 0,147

=> % NaCl = .100% = 54,76%

% KCl = 100% – % NaCl = 100% – 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

2.PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG.

a/ Nguyên tắc:

Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.

Từ đó suy ra:

+ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.

+ Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

b/ Phạm vi vận dụng:

Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi lúc ko cần thiết phải viết các phương trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất nhưng đề cho.

Bài 1. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.

Hướng dẫn giải:

Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.

.u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:active, .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử 6 Bài 11: La Mã cổ điển – Soạn Sử 6 trang 58 sách Chân trời thông minh

PTHH: 2M + Cl2 2MCl

2M(g) (2M + 71)g

9,2g 23,4g

Ta có: 23,4 x 2M = 9,2(2M + 71)

Suy ra: M = 23.

Kim loại có khối lượng nguyên tử bằng 23 là Na.

Vậy muối thu được là: NaCl

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?

Hướng dẫn giải:

PTHH chung: M + H2SO4 MSO4 + H2

nHSO = nH= = 0,06 mol

vận dụng định luật BTKL ta có:

mMuối = mX + m HSO– m H= 3,22 + 98 * 0,06 – 2 * 0,06 = 8,98g

Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.

Hướng dẫn giải:

PTHH:

2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)

Theo phương trình (1,2) ta có:

nFeCl = nFe = = 0,2mol nFeCl = nFe = = 0,2mol

Số mol muối thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.

mFeCl= 127 * 0,2 = 25,4g mFeCl= 162,5 * 0,2 = 32,5g

Download file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể.

5/5 – (502 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

[rule_3_plain]

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài giảiRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn 20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 được chúng tôi tổng hợp đăng tải ngay sau đây.
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu dụng, tổng hợp tri thức trọng tâm bao gồm tri thức và một số bài tập vận dụng của các chuyên đề hóa học dành cho việc bồi dưỡng học trò giỏi như: dãy hoạt động hóa học của kim loại, xác định công thức hóa học, axit tác dụng với bazơ. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.
CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chú ý:
Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhưng ko giải phóng Hidro.
1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ
Trong các phương pháp giải các bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời kì, lúc giải các bài toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng các phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải các bài toán Hoá học sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.
Tỉ dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau lúc cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau lúc làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau lúc cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon
.u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:active, .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các bài toán về tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của chúngBài giải
Lúc đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo phương trình sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1)
CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2)
Theo dữ kiện bài toán, sau lúc đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau lúc đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu được thể tích nitơ nhỏ hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn hợp thuở đầu, vậy thể tích amonac lúc chưa có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do đó thể tích hiđro cácbon lúc chưa có phản ứng là 300 – 200 = 100ml. Sau lúc đốt cháy hỗn hợp tạo thành (550 – 250) = 300ml, cacbonnic và (1250 – 550 – 300) = 400ml hơi nước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó ta có sơ đồ phản ứng:
CxHy + (x + ) O2 -> xCO2 + H2O
100ml 300ml 400ml

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo định luật Avogađro, có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo thành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng.
CxHy + 5O2 -> 3CO2 + 4 H2O
=> x = 3; y = 8

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy CTHH của hydrocacbon là C3H8
b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng phương pháp đại số.
Tỉ dụ: Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải
Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:
.u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:active, .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về Robot – Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Robotx + y = 0,35 (1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3
KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3
Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m’AgCl = x .= x . = x . 2,444
mAgCl = y .= y . = y . 1,919
=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ (1) và (2) => hệ phương trình
Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178
y = 0,147

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

=> % NaCl = .100% = 54,76%
% KCl = 100% – % NaCl = 100% – 54,76% = 45,24%.
Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG.
a/ Nguyên tắc:
Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó suy ra:
+ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.
+ Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b/ Phạm vi vận dụng:
Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi lúc ko cần thiết phải viết các phương trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất nhưng đề cho.
Bài 1. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn giải:
Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.
.u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:active, .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử 6 Bài 11: La Mã cổ điển – Soạn Sử 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạoPTHH: 2M + Cl2 2MCl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2M(g) (2M + 71)g
9,2g 23,4g
Ta có: 23,4 x 2M = 9,2(2M + 71)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Suy ra: M = 23.
Kim loại có khối lượng nguyên tử bằng 23 là Na.
Vậy muối thu được là: NaCl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?
Hướng dẫn giải:
PTHH chung: M + H2SO4 MSO4 + H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nHSO = nH= = 0,06 mol
vận dụng định luật BTKL ta có:
mMuối = mX + m HSO– m H= 3,22 + 98 * 0,06 – 2 * 0,06 = 8,98g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
Hướng dẫn giải:
PTHH:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1)
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)
Theo phương trình (1,2) ta có:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nFeCl = nFe = = 0,2mol nFeCl = nFe = = 0,2mol
Số mol muối thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.
mFeCl= 127 * 0,2 = 25,4g mFeCl= 162,5 * 0,2 = 32,5g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể.

5/5 – (502 đánh giá)

Related posts:16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 8
11 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 4
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

[rule_2_plain]

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

[rule_2_plain]

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

[rule_3_plain]

#chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Hóa #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài giảiRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn 20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 được chúng tôi tổng hợp đăng tải ngay sau đây.
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu dụng, tổng hợp tri thức trọng tâm bao gồm tri thức và một số bài tập vận dụng của các chuyên đề hóa học dành cho việc bồi dưỡng học trò giỏi như: dãy hoạt động hóa học của kim loại, xác định công thức hóa học, axit tác dụng với bazơ. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.
CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chú ý:
Các kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhưng ko giải phóng Hidro.
1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ
Trong các phương pháp giải các bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời kì, lúc giải các bài toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng các phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải các bài toán Hoá học sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số.
Tỉ dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau lúc cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau lúc làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau lúc cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon
.u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:active, .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9be2495b8bf2b71a948c6f4e223a67f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các bài toán về tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của chúngBài giải
Lúc đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo phương trình sau:

Xem thêm bài viết hay:  ” Chỉ Số Xà Phòng Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chỉ Số Xà Phòng Hoá Trong Tiếng Việt

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1)
CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2)
Theo dữ kiện bài toán, sau lúc đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau lúc đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu được thể tích nitơ nhỏ hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn hợp thuở đầu, vậy thể tích amonac lúc chưa có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do đó thể tích hiđro cácbon lúc chưa có phản ứng là 300 – 200 = 100ml. Sau lúc đốt cháy hỗn hợp tạo thành (550 – 250) = 300ml, cacbonnic và (1250 – 550 – 300) = 400ml hơi nước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó ta có sơ đồ phản ứng:
CxHy + (x + ) O2 -> xCO2 + H2O
100ml 300ml 400ml

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo định luật Avogađro, có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo thành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng.
CxHy + 5O2 -> 3CO2 + 4 H2O
=> x = 3; y = 8

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy CTHH của hydrocacbon là C3H8
b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng phương pháp đại số.
Tỉ dụ: Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải
Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:
.u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:active, .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u77613d769e8233ce81a3406abf17cd93:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về Robot – Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Robotx + y = 0,35 (1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3
KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3
Dựa vào 2 PTHH ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m’AgCl = x .= x . = x . 2,444
mAgCl = y .= y . = y . 1,919
=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ (1) và (2) => hệ phương trình
Giải hệ phương trình ta được: x = 0,178
y = 0,147

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

=> % NaCl = .100% = 54,76%
% KCl = 100% – % NaCl = 100% – 54,76% = 45,24%.
Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG.
a/ Nguyên tắc:
Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó suy ra:
+ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.
+ Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b/ Phạm vi vận dụng:
Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi lúc ko cần thiết phải viết các phương trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất nhưng đề cho.
Bài 1. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn giải:
Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.
.u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:active, .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u50aaecc6bab14c6da2eecebab88b471b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử 6 Bài 11: La Mã cổ điển – Soạn Sử 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạoPTHH: 2M + Cl2 2MCl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2M(g) (2M + 71)g
9,2g 23,4g
Ta có: 23,4 x 2M = 9,2(2M + 71)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Suy ra: M = 23.
Kim loại có khối lượng nguyên tử bằng 23 là Na.
Vậy muối thu được là: NaCl

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?
Hướng dẫn giải:
PTHH chung: M + H2SO4 MSO4 + H2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nHSO = nH= = 0,06 mol
vận dụng định luật BTKL ta có:
mMuối = mX + m HSO– m H= 3,22 + 98 * 0,06 – 2 * 0,06 = 8,98g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
Hướng dẫn giải:
PTHH:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1)
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)
Theo phương trình (1,2) ta có:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nFeCl = nFe = = 0,2mol nFeCl = nFe = = 0,2mol
Số mol muối thu được ở hai phản ứng trên bằng nhau nhưng khối lượng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối lượng lớn hơn.
mFeCl= 127 * 0,2 = 25,4g mFeCl= 162,5 * 0,2 = 32,5g

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể.

5/5 – (502 đánh giá)

Related posts:16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9
20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 8
11 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 4
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán

Xem thêm chi tiết về 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 ở đây:

Bạn thấy bài viết 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: 20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận