Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…
TRONG bangtuanhoan.edu.vn

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10)

Hai bạn Vân và Lan đến một cửa hàng bán hoa quả. Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá mỗi quả quýt và quả cam là bao nhiêu?

Trả lời

Dạy bảo

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Đánh giá và kết luận

Gọi x, y lần lượt là giá tiền của 1 quả quýt và 1 quả cam. (x > 0; y > 0)

Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng ta có:

10x + 7y = 17800

Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

12x + 6y = 18000

Ta có hệ phương trình:

Từ (2) suy ra y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:

10x + 7.(3000 – 2x) = 17800

10x + 21000 – 14x = 17800

4x = 3200 x = 800 (thỏa mãn)

Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thoả mãn)

Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…” state=”close”]

Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…

Tranh ảnh về: Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…

Video về: Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…

Wiki về Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…

Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình hàng đầu nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V… -

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc hai nhiều ẩn số

Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10)

Hai bạn Vân và Lan đến một cửa hàng bán hoa quả. Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá mỗi quả quýt và quả cam là bao nhiêu?

Trả lời

Dạy bảo

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Đánh giá và kết luận

Gọi x, y lần lượt là giá tiền của 1 quả quýt và 1 quả cam. (x > 0; y > 0)

Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng ta có:

10x + 7y = 17800

Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

12x + 6y = 18000

Ta có hệ phương trình:

Từ (2) suy ra y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:

10x + 7.(3000 – 2x) = 17800

10x + 21000 – 14x = 17800

4x = 3200 x = 800 (thỏa mãn)

Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thoả mãn)

Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” color: #194fbd;”>Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10)

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá mỗi quả quýt và cam là bao nhiêu?

Câu trả lời

Dạy

Bước 1: Lập hệ phương trình:

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Kiểm tra và kết luận

Gọi x, y lần lượt là giá tiền của 1 quả quýt và 1 quả cam. (x > 0; y > 0)

Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng nên ta có:

10x + 7y = 17800

Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:

12x + 6y = 18000

Ta có hệ phương trình:

Từ (2) suy ra được y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:

10x + 7.(3000 – 2x) = 17800

10x + 21000 – 14x = 17800

4x = 3200 x = 800 (thoả mãn)

Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thoả mãn)

Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[/box]

# Bài học # trang # sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Giải toán # Toán học # Bài học # Phương trình # và # hệ phương trình # bằng nhau # bậc nhất # nhiều # ẩn số # Bài học # trang # Sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Hai người # bạn bè

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Giải toán # Toán học # Bài học # Phương trình # và # hệ phương trình # bằng nhau # bậc nhất # nhiều # ẩn số # Bài học # trang # Sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Hai người # bạn bè

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10)
Hai bạn Vân và Lan đến một cửa hàng bán hoa quả. Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá mỗi quả quýt và cam là bao nhiêu?
Câu trả lời
Dạy
Bước 1: Lập hệ phương trình:
Bước 2: Giải hệ phương trình
Bước 3: Nhận xét lời giải và kết luận
Gọi x, y lần lượt là giá 1 quả quýt và 1 quả cam. (x > 0; y > 0)
Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng ta có:
10x + 7y = 17800
Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:
12x + 6y = 18000
Ta có hệ phương trình:

Từ (2) suy ra được y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:
10x + 7.(3000 – 2x) = 17800
10x + 21000 – 14x = 17800
4x = 3200 x = 800 (thoả mãn)
Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thoả mãn)
Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.
Tham khảo đầy đủ: Giải Toán 10
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

# Bài học # trang # sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Giải toán # Toán học # Bài học # Phương trình # và # hệ phương trình # bằng nhau # bậc nhất # nhiều # ẩn số # Bài học # trang # Sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Hai người # bạn bè

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Hai bạn

[rule_2_plain]

#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Hai bạn

[rule_3_plain]

# Bài học # trang # sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Giải toán # Toán học # Bài học # Phương trình # và # hệ phương trình # bằng nhau # bậc nhất # nhiều # ẩn số # Bài học # trang # Sách giáo khoa # Đại số # Đại số # Hai người # bạn bè

Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10)
Hai bạn Vân và Lan đến một cửa hàng bán hoa quả. Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng. Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá mỗi quả quýt và cam là bao nhiêu?
Câu trả lời
Dạy
Bước 1: Lập hệ phương trình:
Bước 2: Giải hệ phương trình
Bước 3: Nhận xét lời giải và kết luận
Gọi x, y lần lượt là giá 1 quả quýt và 1 quả cam. (x > 0; y > 0)
Vân mua 10 quả quýt và 7 quả cam hết 17800 đồng ta có:
10x + 7y = 17800
Lan mua 12 quả quýt và 6 quả cam hết 18000 đồng nên ta có:
12x + 6y = 18000
Ta có hệ phương trình:

Xem thêm bài viết hay:  Cụ ông cầm gần 500 triệu đồng bỏ nhà ra đi để gặp được thần tượng của mình

Từ (2) suy ra được y = 3000 – 2x, thay vào (1) ta được:
10x + 7.(3000 – 2x) = 17800
10x + 21000 – 14x = 17800
4x = 3200 x = 800 (thoả mãn)
Thay x = 800 vào y = 3000 – 2x ta được y = 1400 (thoả mãn)
Vậy giá 1 quả quýt là 800 đồng và giá 1 quả cam là 1400 đồng.
Tham khảo đầy đủ: Giải Toán 10
Đăng bởi: bangtuanhoan.edu.vn
Chuyên mục: Điểm 10 , Toán 10

[/toggle]

Bạn xem bài Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…
Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Bài 3 trang 68 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số Bài 3 (trang 68 SGK Đại Số 10) Hai bạn V…
bên dưới để trường THPT Trần Hưng Đạo thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website của Trường THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#Bài học #trang #sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Giải quyết #Math #Bài học #Phương trình #và #hệ phương trình #bằng #bậc một #nhiều #ẩn #Bài học #trang #Sách giáo khoa #Đại số #Đại số #Hai bạn

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V… ở đây:

Bạn thấy bài viết Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…
bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 3 (trang 68 SGK Đại số 10) Hai bạn V…
tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận