Chấn chỉnh tình trạng ‘chung chung, né tránh’ trong giải quyết kiến nghị của địa phương

Bạn đang xem: Khắc phục tình trạng ‘nhiều, tránh’ bằng cách đáp ứng yêu cầu của địa phương tại bangtuanhoan.edu.vn

Cũng có trường hợp yêu cầu nhiều địa phương chưa được giải quyết, nhất là những trường hợp quá hạn, phải tăng thời gian còn lại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký và công bố Công văn số 365/CĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ để nhanh chóng rà soát, giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến ​​nghị của các địa phương, bộ, ngành nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản lý. Khả năng lãnh đạo.

Vì vậy, trong thời gian qua, căn cứ Luật Nhóm Chính phủ, Luật Nhóm Chính quyền địa phương và pháp luật của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, vùng đã và đang tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp giải quyết hoặc lắng nghe. các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Tuy nhiên, còn nhiều yêu cầu, kiến ​​nghị của các lĩnh vực gửi đến các bộ, ngành chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời, nhất là các trường hợp chậm, ngừng, lặp lại. lưu trữ dài hạn; có lúc việc giải đáp, tư vấn còn nhiều, vội vàng, chưa rõ ý, chưa phải là vấn đề cần giải quyết; sự phối hợp giữa một số bộ, ngành để điều chỉnh ý kiến, quan điểm của địa phương đôi khi chưa sát sao, kịp thời; Một số đơn vị chủ trì lợi dụng việc tham mưu, phối hợp để trốn tránh trách nhiệm của bộ, ngành…

Khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm việc kịp thời, hỗ trợ cho sự phát triển của địa phương và đất nước; Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Luật Lao động của Chính phủ đã được công bố kèm theo Luật Lao động số 11/2016/NĐ-CP. 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022; tiếp tục kiện toàn, củng cố vị trí trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số Tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng tổ chức liên bộ, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong công tác

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo trách nhiệm người đứng đầu, đến trách nhiệm người đứng đầu bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức trong công tác giải quyết khiếu nại, kiến ​​nghị của cộng đồng, các bộ, ngành phải nhận thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phải giải quyết nhanh chóng, nhiệt tình thì mới góp phần thực hiện đề án. phục vụ phát triển kinh tế – xã hội các vùng, các ngành, các ngành, phục vụ lợi ích của Nhân dân, của đất nước.

Nhanh chóng xem xét các yêu cầu, kiến ​​nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành gửi đến các Bộ, ngành và chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc theo đúng kỹ năng và thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này. 11 Quy tắc làm việc của chính quyền, đặc biệt là phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề không thể giải quyết kịp thời, không để chậm trễ, kéo dài.

Trường hợp thuộc trường hợp khu vực, bộ, ngành chấm dứt thì Bộ, tổ chức nhận được yêu cầu, yêu cầu phải trả lời ngay bằng văn bản, giải thích rõ nguyên nhân, lý do không xem xét. sự ổn định thay vì uy quyền; và có hướng dẫn phù hợp (nếu cần).

Để lắng nghe quan điểm và ý kiến ​​của các khu vực, các bộ và ban ngành, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của các bộ và ban ngành liên quan. Đặc biệt, tiếp nhận các yêu cầu, đề xuất của các vùng, các bộ, ngành; Các bộ, ngành nhanh chóng có văn bản gửi các bộ, cơ quan liên quan để lấy ý kiến, giải thích rõ vấn đề lấy ý kiến ​​và thời hạn trả lời.

Không yêu cầu kết nối dịch vụ với các chi nhánh không liên quan. Khi lấy ý kiến, bộ chủ trì, cơ quan chủ trì cần trao đổi nhanh chóng, hiệu quả, động viên, trao đổi trực tiếp để bộ, cơ quan chủ trì phối hợp phản hồi nhanh chóng, kịp thời.

Sau khi có ý kiến ​​của Bộ, cơ quan phối hợp; Các bộ, cơ quan chủ trì có trách nhiệm xem xét, quyết định theo khả năng hoặc có văn bản trả lời, hướng dẫn ngay, rõ ràng, dứt khoát, không đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm.

Nếu thời gian kéo dài mà bộ, tổ chức được yêu cầu không trả lời hoặc trả lời chậm thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Lao động của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm c Điều 1 của Luật này. Bức thư. KHÔNG. 280/CĐ-TTg.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết khiếu nại, kiến ​​nghị của các khu vực, dịch vụ, chi nhánh đảm bảo không để xảy ra sai sót, chậm trễ trong công việc.

Xem thêm bài viết hay:  Bến Tre nghiêm cấm nhân nuôi, phát tán, kinh doanh, tiêu thụ đuông dừa

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố do Chính phủ quản lý phải làm việc theo thẩm quyền nhanh chóng, hiệu quả; chịu trách nhiệm về các quyết định trong phạm vi mình hoặc theo quy định của pháp luật; không cung cấp, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền của mình với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, đoàn thể lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 280/CĐ-TTg.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do thành phố lớn quản lý rà soát các đơn khiếu nại chưa được giải quyết đã gửi đến các Bộ, ban, ngành Trung ương; phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tích cực, siêng năng phối hợp, trao đổi, động viên mọi lúc.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân vùng lập kế hoạch cùng với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức giải quyết nhanh các khiếu nại, kiến ​​nghị của địa phương nêu tại khoản 4 Điều 11 của Luật này. UBND tỉnh. Chính phủ.

Nhớ tham khảo thêm bài viết: Xử lý tình trạng ‘né nhiều, tránh’ trong giải quyết dư luận tại địa phương trên website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Chỉnh sửa #giải quyết #tình trạng #chung #chung #cần #tránh #trong #giải quyết #giải quyết #khuyến nghị #của #cục bộ #cục bộ

Xem thêm chi tiết về Chấn chỉnh tình trạng ‘chung chung, né tránh’ trong giải quyết kiến nghị của địa phương ở đây:

Nhớ để nguồn: Chấn chỉnh tình trạng ‘chung chung, né tránh’ trong giải quyết kiến nghị của địa phương tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận