Chuyển đổi số mở đường cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển

Bạn có thể xem: Chuyển đổi số mở lối cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển tại bangtuanhoan.edu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế chung.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, tình hình phát triển ngành tài chính ở nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt. Nhận thức về tầm quan trọng của phát triển kinh tế của các cấp, các ngành đang được đẩy mạnh; thể chế, quy trình, chính sách được hoàn thiện; số lượng hợp tác xã tăng lên, hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính ở nước ta vẫn chưa được xác lập là một mục tiêu và quan trọng. Năng lực nội bộ của công đoàn còn yếu, hiệu quả chưa cao; Mô hình tổ chức lỏng lẻo, không phù hợp với hoạt động phát triển. Nguồn lực tài chính và trình độ của cán bộ quản lý hợp đồng còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân trên là do chuyển đổi số chậm, thiếu chiến lược và hành động cụ thể.

Vì vậy, ngành tài chính của công đoàn phải bám sát chuyển đổi số để tạo ra quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh, thay đổi cục diện hiện nay. .

Lấy cách mạng số trong hành chính công trong kinh tế hợp tác xã làm nòng cốt

Để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác xã, hợp tác xã, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, tổ chức thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý chính phủ. , các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ban, ngành khẩn trương, sôi nổi chuẩn bị để triển khai các chương trình chuyển đổi số. triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển nền kinh tế số và xã hội số; làm việc trong kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục kiến ​​tạo, mở rộng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong thời kỳ mới.

Làm sao, coi chuyển đổi số trong quản lý công của nền kinh tế chung là nhiệm vụ quan trọng, là nhân tố chính; triển khai nhanh nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số liên quan đến tạo lập quản lý và sử dụng mô hình kinh tế này.

Tăng cường huy động nguồn lực và liên kết các đối tác về công nghệ mới để hỗ trợ phát triển lĩnh vực tài chính của các tổ chức hợp tác và chuyển đổi số; kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để HTX tham gia thương mại quốc tế thông qua chuyển đổi số (tham gia sàn thương mại điện tử, xây dựng website thông tin sản phẩm bằng nhiều thứ tiếng…).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là hoạt động truyền thông chính sách giúp các tổ chức tài chính, HTX hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật về sự thay đổi của Nhà nước. đổi số; họ nhận thức rõ tính tất yếu, thách thức và cơ hội của chuyển đổi số.

Nhanh chóng giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó có chuyển đổi số của nền kinh tế tri thức. khu vực này.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý, quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuế và các hệ thống khác. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia là duy nhất. Xây dựng nhiều nền tảng số phục vụ, hỗ trợ HTX về thông tin thị trường, khoa học công nghệ; trao đổi, tư vấn về nội quy, quy định; xe lửa; sàn giao dịch điện tử; Hợp tác quốc tế…

Tiếp tục phối hợp với Quốc hội và các tổ chức có liên quan chuẩn bị, hoàn thiện dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Như vậy, chuyển đổi số phải là cốt lõi, cốt lõi; bổ sung phương thức sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ HTX chuyển đổi số vào dự luật.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khuyến khích các đối tác phát triển sử dụng vốn ODA và huy động các nguồn chính thức khác để hỗ trợ các tổ chức tài chính, hợp tác xã chuyển đổi số. là con đường thực chất để thành lập HTX theo tinh thần Nghị quyết số xây dựng và phát triển nhiều nền tảng chia sẻ, miễn phí cho startup; đào tạo, giáo dục, nâng cao kỹ năng cán bộ quản lý HTX về chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng số cho thành viên và người lao động trong HTX; Phát triển hệ thống theo dõi bằng công nghệ hiện đại từ đầu vào đến đầu ra.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông và các loại hình chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã và kết quả của Diễn đàn kinh tế hợp tác 2022.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin số cho HTX nông nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, nguyên tắc, quy định của pháp luật về tuân thủ nông nghiệp ứng dụng công nghệ số để bảo vệ và khuyến khích nông dân. đầu tư, hợp tác xã nông nghiệp sản xuất sạch, công nghệ tiên tiến, hữu cơ và tuần hoàn.

Cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin cho hợp tác xã nông nghiệp. Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức và cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số đối với các HTX đang thực hiện trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (OCOP) theo Quyết định số 919/QĐ-TTg tháng 8. ngày 8 tháng 1 năm 2019 và ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chỉ đạo các tổ chức tài chính, hợp tác xã có dự án liên quan đến sử dụng, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được vay vốn ngắn hạn và dài hạn từ Quỹ. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, vùng.

Bộ Tài chính phải lập kế hoạch, chuẩn bị kinh phí cố định từ ngân sách chung để lập phương án hỗ trợ hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ và phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ. – TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình và các hoạt động quốc gia về kinh tế số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và giải quyết vấn đề. chiến lược chuyển đổi số và công nghệ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng nền tảng quản trị số và hệ sinh thái số; thiết lập nền tảng thương mại điện tử để thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trong lĩnh vực tài chính của liên minh; tham gia xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ hộ nông nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh độc lập chuyển đổi số, kinh doanh thương mại điện tử.

Xem thêm bài viết hay:  Thanh tra nhiều địa phương, tập đoàn lớn liên quan đến khoáng sản, môi trường

“Xóa lộn xộn” để phát triển kinh tế cộng đồng địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân Trung ương ủy thác và chịu trách nhiệm về nguồn lực rủi ro. . Sử dụng chuyển đổi số theo chức năng, chức năng và thẩm quyền.

Đồng thời, xây dựng và nhắc lại các mô hình hoạt động hiệu quả, các mô hình phối hợp tốt vận dụng chuyển đổi số, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa kinh tế; điều phối sản xuất và sử dụng thuốc theo chuỗi giá trị; sử dụng công nghệ tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tập hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thiết lập trên địa bàn để thúc đẩy kinh tế thị trường. , để khuyến khích sự thay đổi. số cổ phần của nền kinh tế và nền kinh tế của liên minh.

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện hoạt động của hệ thống, thực hiện tốt công tác cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các thành phần kinh tế; theo dõi tình hình, nắm bắt các vướng mắc, nhu cầu của liên danh để báo cáo các cơ quan hữu quan; thiết lập các dịch vụ tuyên truyền, thông tin đến mọi người, xin kế hoạch chuyển đổi số phù hợp cho công ty; xây dựng và so sánh một số mô hình chuyển đổi số hữu ích; các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp nhằm tăng khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

Nhớ lấy bài này: Cách mạng số mở cửa cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển của website bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong Thủy

Thêm đóng góp vào cuối năm 2022 tại đây: Cungtatnien.com

#Thay đổi #số #mở #đường #tài chính #hợp tác #hợp tác xã #hợp tác xã #hợp tác xã #phát triển #phát triển

Xem thêm chi tiết về Chuyển đổi số mở đường cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển ở đây:

Nhớ để nguồn: Chuyển đổi số mở đường cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Viết một bình luận