Hãy lựa chọn một kĩ thuật thu thập thông tin và trình bày các bước thu thập thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10

Chọn một kỹ thuật tích lũy thông tin và trình bày các bước tích lũy thông tin cho báo cáo địa lý được đề xuất | Địa lý 10

Hãy lựa chọn một kĩ thuật tích lũy thông tin và trình diễn các bước tích lũy thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Chọn một kỹ thuật tích lũy dữ liệu và mô tả các bước để tích lũy thông tin cho báo cáo địa lý được đề xuất.

– Tích lũy thông tin từ các nguồn: sách báo, tài liệu, niên giám thống kê; các báo cáo, văn bản của tỉnh Đồng Tháp; tài liệu từ internet (trang web đáng tin cậy).

+ Bước 1 – Tích lũy thông tin: Tìm kiếm thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp

+ Bước 2 – Lựa chọn và xử lý thông tin: Lựa chọn thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp. Xác định độ tin cậy và tính khách quan của thông tin; xử lý số liệu thống kê để tránh các cách hiểu khác nhau về vấn đề nghiên cứu; Trình bày thông tin định lượng dưới dạng bảng, đồ thị và sơ đồ.

+ Bước 3 – Hệ thống hóa thông tin: Sắp xếp thông tin đã xử lý theo đề cương báo cáo; bổ sung những thông tin còn thiếu so với yêu cầu đặt ra trong báo cáo.

Tìm hiểu về các kỹ thuật tích lũy thông tin

– Ý kiến

Tích lũy thông tin là quá trình tích lũy thông tin theo những tiêu thức cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định.

Tích lũy thông tin là quá trình xác định nhu cầu thông tin, tìm nguồn cung cấp thông tin và tích lũy thông tin theo yêu cầu để phục vụ các mục tiêu đã định trước.

+ Quá trình tích lũy thông tin đóng vai trò quan trọng là điểm xuất phát trong toàn bộ quá trình từ tích lũy, xử lý thông tin đến khi ra quyết định. Lý do là khi tích lũy nguồn thông tin, không chỉ yêu cầu về số lượng thông tin mà còn phải có ý nghĩa và giá trị của thông tin, tính xác thực của thông tin, để đảm bảo không có vấn đề gì. Mọi sai lầm đều có thể xảy ra. Thông tin được tích lũy đầy đủ sẽ có cơ sở xác định và đảm bảo điều kiện hỗ trợ số liệu chính xác, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của một hiện tượng xã hội để người ra quyết định đưa ra quyết định đúng đắn. . công bằng và hợp lý.

– Quyết định lựa chọn phương pháp và kỹ thuật tích lũy thông tin nào phụ thuộc vào:

+ Các chỉ số và biến xác định cho từng mục tiêu nghiên cứu

+ Kết quả mong đợi cho nghiên cứu,

+ Năng lực nghiên cứu (về công nghệ, kinh phí và nguồn nhân lực, các yếu tố khả thi khác)

Các tiêu chuẩn và quy định về đạo đức, văn hóa trong nghiên cứu khoa học.

+ Xem xét khả năng và kỹ thuật xử lý dữ liệu.

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

Câu hỏi: Chọn một kỹ thuật tích lũy thông tin và trình bày các bước tích lũy thông tin cho báo cáo địa lý được đề xuất.
Câu trả lời:
– Tích lũy thông tin từ các nguồn tài liệu: sách, tài liệu, niên giám thống kê; các báo cáo, văn bản của tỉnh Đồng Tháp; tài liệu từ internet (trang web đáng tin cậy).
– Các bước tích lũy thông tin cho báo cáo:
+ Bước 1 – Tích lũy thông tin: Tìm kiếm thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp
+ Bước 2 – Lựa chọn và xử lý thông tin: Lựa chọn thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp. Xác định độ tin cậy và tính khách quan của thông tin; xử lý số liệu thống kê để tránh những nhận định khác nhau về vấn đề nghiên cứu; Trình bày thông tin định lượng dưới dạng bảng, đồ thị và sơ đồ.
+ Bước 3 – Hệ thống hóa thông tin: Sắp xếp thông tin đã xử lý theo đề cương báo cáo; bổ sung những thông tin còn thiếu so với yêu cầu đặt ra trong báo cáo.

Tìm hiểu về các kỹ thuật tích lũy thông tin
– Ý tưởng

Tích lũy thông tin là quá trình thu thập thông tin theo các tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định.
Tích lũy thông tin là quá trình xác định nhu cầu thông tin, tìm kiếm nguồn thông tin và thu thập thông tin theo yêu cầu để phục vụ các mục tiêu đã định trước.
+ Quá trình tích lũy thông tin có vai trò quan trọng là khởi đầu theo cả trình tự từ tích lũy, xử lý thông tin đến ra quyết định. Lý do là khi tích lũy nguồn thông tin, không chỉ yêu cầu lượng thông tin mà còn phải hỏi ý nghĩa và giá trị của thông tin, tính xác thực của thông tin để có thể đảm bảo rằng không có vấn đề gì. . bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra. Thông tin được tích lũy đầy đủ có cơ sở xác định và đảm bảo điều kiện hỗ trợ số liệu chính xác, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của một hiện tượng xã hội để người ra quyết định xử lý chuẩn. công bằng, hợp lý.
– Quyết định lựa chọn phương pháp và kỹ thuật nào để tích lũy thông tin phụ thuộc vào:
+ Các chỉ số và biến xác định cho từng mục tiêu nghiên cứu
+ Kết quả mong đợi cho nghiên cứu,
+ Nghiên cứu năng lực thực hiện (về mặt kỹ thuật, kinh phí và nguồn nhân lực, các yếu tố khả thi khác)
Các tiêu chuẩn và quy định về đạo đức, văn hóa trong nghiên cứu khoa học.
+ Xem xét khả năng và kỹ thuật xử lý dữ liệu.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

[rule_2_plain]

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

[rule_3_plain]

# Hãy # chọn #a # công nghệ # bộ sưu tập # thông tin # và # hiện diện # bước chân # thu thập # thông tin # cho # báo cáo # địa lý # đã # thông báo # chụp ảnh # địa lý

Câu hỏi: Chọn một kỹ thuật tích lũy thông tin và trình bày các bước tích lũy thông tin cho báo cáo địa lý được đề xuất.
Câu trả lời:
– Tích lũy thông tin từ các nguồn tài liệu: sách, tài liệu, niên giám thống kê; các báo cáo, văn bản của tỉnh Đồng Tháp; tài liệu từ internet (trang web đáng tin cậy).
– Các bước tích lũy thông tin cho báo cáo:
+ Bước 1 – Tích lũy thông tin: Tìm kiếm thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp
+ Bước 2 – Lựa chọn và xử lý thông tin: Lựa chọn thông tin liên quan đến tăng trưởng nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Tháp. Xác định độ tin cậy và tính khách quan của thông tin; xử lý số liệu thống kê để tránh những nhận định khác nhau về vấn đề nghiên cứu; Trình bày thông tin định lượng dưới dạng bảng, đồ thị và sơ đồ.
+ Bước 3 – Hệ thống hóa thông tin: Sắp xếp thông tin đã xử lý theo đề cương báo cáo; bổ sung những thông tin còn thiếu so với yêu cầu đặt ra trong báo cáo.

Xem thêm bài viết hay:  Chi phí mỗi lần click chuột là gì? Đặc điểm và các lưu ý?

Tìm hiểu về các kỹ thuật tích lũy thông tin
– Ý tưởng

Tích lũy thông tin là quá trình thu thập thông tin theo các tiêu chí cụ thể nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung liên quan đến lĩnh vực nhất định.
Tích lũy thông tin là quá trình xác định nhu cầu thông tin, tìm kiếm nguồn thông tin và thu thập thông tin theo yêu cầu để phục vụ các mục tiêu đã định trước.
+ Quá trình tích lũy thông tin có vai trò quan trọng là khởi đầu theo cả trình tự từ tích lũy, xử lý thông tin đến ra quyết định. Lý do là khi tích lũy nguồn thông tin, không chỉ yêu cầu lượng thông tin mà còn phải hỏi ý nghĩa và giá trị của thông tin, tính xác thực của thông tin để có thể đảm bảo rằng không có vấn đề gì. . bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra. Thông tin được tích lũy đầy đủ có cơ sở xác định và đảm bảo điều kiện hỗ trợ số liệu chính xác, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của một hiện tượng xã hội để người ra quyết định xử lý chuẩn. công bằng, hợp lý.
– Quyết định lựa chọn phương pháp và kỹ thuật nào để tích lũy thông tin phụ thuộc vào:
+ Các chỉ số và biến xác định cho từng mục tiêu nghiên cứu
+ Kết quả mong đợi cho nghiên cứu,
+ Năng lực thực hiện nghiên cứu (về mặt kỹ thuật, kinh phí và nguồn nhân lực, các yếu tố khả thi khác)
Các tiêu chuẩn và quy định về đạo đức, văn hóa trong nghiên cứu khoa học.
+ Xem xét khả năng và kỹ thuật xử lý dữ liệu.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Hãy lựa chọn một kĩ thuật thu thập thông tin và trình bày các bước thu thập thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10 ở đây:

Bạn thấy bài viết Hãy lựa chọn một kĩ thuật thu thập thông tin và trình bày các bước thu thập thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy lựa chọn một kĩ thuật thu thập thông tin và trình bày các bước thu thập thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10 bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Hãy lựa chọn một kĩ thuật thu thập thông tin và trình bày các bước thu thập thông tin cho báo cáo địa lí đã đề xuất | Địa Lý 10 tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận