Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu)

Bạn đang xem: Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) tại bangtuanhoan.edu.vn

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 gồm 2 mẫu, được lập ra nhằm xây dựng kế hoạch, định hướng được những hoạt động Công đoàn mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học.

Qua mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn tạo điều hiện huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công đoàn viên trong trường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động. Nội dung trong mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn nêu rõ đặc điểm tình hình về công việc tổ chức công đoàn cơ sở, các mục tiêu đưa ra, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong năm học mới. Vậy sau đây là 2 mẫu kế hoạch Công đoàn năm 2022, mời các bạn tải tại đây.

Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022

  • Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – Mẫu 1
  • Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – Mẫu 2

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – Mẫu 1

LĐLĐ HUYỆN …..
CĐ TRƯỜNG TIỂU HỌC …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

***************

….., ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC …….
NĂM HỌC 20….-20…

– Căn cứ vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học 20….-2023 của Sở GD&ĐT tỉnh …… và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ huyện ……..

– Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động chuyên môn của Phòng GD-ĐT năm học 20..-20…. Công đoàn trường tiểu học ……….. xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 20….-20…. như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

– Việc xây dựng kế hoạch nhằm định hướng được những hoạt động Công đoàn mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ và cụ thể từng năm học.

– Góp phần tăng lên ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí năng để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.

– Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, công đoàn viên trong trường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.

– Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như ý thức cho toàn thể CB-GV-CNV trong toàn trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và thông minh.

2. Yêu cầu:

– Việc xây dựng kế hoạch phải sát với các hoạt động Công đoàn cơ sở,dưới sự lãnh đạo sát sao của công đoàn cấp trên.

– Phải được rộng rãi, triển khai sâu rộng tới tất cả các đồng chí CB,GV,CNV trong đơn vị và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả.

– Sau thời kì triển khai, phát động phải có sự tổng hợp, nhận xét, nhận định đối với từng tư nhân ,Tổ Công đoàn một cách cụ thể, coi đây là thước đo để ko ngừng hoàn thiện, bổ sung cho thích hợp với yêu cầu thực tiễn trong hoạt động Công đoàn.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục tăng cường công việc tuyên truyền, rộng rãi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, ý thức đạo đức, chính trị và kỹ năng nghề nghiệp cho CB-GV-CNV trong toàn trường:

Tập trung tuyên truyền hưởng ứng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các ngành diễn ra trong năm học; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp tục tăng cường công việc rộng rãi giáo dục chính trị, pháp luật cho hàng ngũ nhà giáo và lao động trong ngành về Luật Công đoàn, Luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, Pháp lệnh dân số- kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng hàng ngũ nhà giáo ngang tầm với nhiệm vụ, góp phần tăng lên chất lượng GD-ĐT, tăng lên trình độ huấn luyện đạt chuẩn, trên chuẩn ở các ngành học và triển khai Chương trình hành động số 02 ngày 03/01/2014 của UBND huyện Giao Thủy V/v thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục và huấn luyện.

2. Tiếp tục thực hiện tốt tính năng tham vấn, tham gia rà soát, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách đối với nhà giáo và lao động trong ngành. Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho công đoàn viên. Vận động công đoàn viên tích cực thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phổ quát hướng dẫn số 16-HD/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó tăng cường vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong trường.

3. Phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020 -20…., cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và tăng cường tăng lên chất lượng nội dung các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động thông minh”; “Xây dựng trường học thân thiết, học trò tích cực” gắn với việc xây dựng trường “xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Các cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” gắn với cuộc vận động “ Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp “Mái ấm công đoàn” theo quy định của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

4. Tiếp tục tăng cường công việc nữ công gắn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Tuyên truyền “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH” theo Tiểu đề án II của Bộ Giáo dục&Tập huấn; theo dõi giám sát việc thực hiện Luật Đồng đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình .

5. Cùng với Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công việc hoạt động rà soát, nhận định về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn ,thực hiện tự tổ chức rà soát, nhận định, từ đó có kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ công đoàn nắm vững nghiệp vụ công đoàn, thực thi tốt vai trò tính năng của mình.

6. Tăng mạnh công việc Thi đua – Khen thưởng, phấn đấu mỗi đoàn viên công đoàn có những hoạt động tiêu biểu, thông minh lập thành tích thi đua gắn với việc nhận định, chấm điểm công đoàn cơ sở Vững mạnh và việc “thực hiện các cuộc vận động và công việc tham vấn với cấp ủy chính quyền địa phương”, trong đó có nhận định, chấm điểm từng tư nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”.

III. NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA:

– 100% đoàn viên CĐ thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng,pháp luật nhà nước.

-100 % Đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa.

– Đạt cơ quan văn hóa.

– 100 % đoàn viên thực hiên tốt sinh nở có kế hoạch.

– 85 % đoàn viên đạt đoàn viên đạt ĐV xuất sắc,15% loại tốt.

– 2 đ/c đề xuất LĐLĐ huyện tặng Giấy khen.

– Công đoàn trường đạt danh hiệu Vững mạnh đề xuất LĐLĐ cấp trên khen thưởng.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP :

1/Ban chấp hành thường xuyên tham vấn với Hiệu trưởng để khắc phục các cơ chế chính sách,đề xuất tâm tư ước muốn của CB-GV-NV

2/Giao công việc cụ thể cho các thành viên trong BCH để đảm bảo công việc của người nào người đấy làm tránh chồng chéo.

3/Xây dựng mối kết đoàn nội bộ, phát huy ý thức dân chủ,thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn ,dân làm ,dân rà soát

4/BCH CĐ làm việc có kế hoạch năm , tháng, tuần cụ thể,Các tổ CĐ sinh hoạt có chất lượng

5/BCHCĐ lãnh đạo Ban TTND làm việc đúng tính năng và có hiệu quả

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG, NĂM HỌC 20….-20….

Tháng

Nội dung công việc

Phân công phụ trách

8/20….

– Tổng kết công việc Công đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 20….-20…..

– Phối hợp với chính quyền chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học như phân công chuyên môn, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục qui định, các văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT ban hành. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động.

– Hoàn thành hồ sơ công đoàn trường theo qui định

– BCH phối hợp với CM.

– BCH phối hợp với CM.

– BCH phối hợp với CM

9/20….

– Khai trường năm học mới.

– Tổ chức trung thu cho con thầy cô giáo.

  • CĐCS tổ chức Hội nghị NG,CBQL,NLĐ đầu năm học.
  • BCH Công đoàn họp triển khai công việc trong tháng, và trong năm học.

– Phát động công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành và công đoàn cấp trên phát động.

– Đăng ký thi đua năm học 2020 -20….

– BCH phối hợp với BGH nhà trường.

– BCH phối hợp với Ban Nữ Công

– BCH, BGH,Tổ CM

– BCH phối hợp với BGH nhà trường.

-BCH,Tổ CM.

10/20….

– Tập trung và hỗ trợ các công đoàn viên, học trò có hoàn cảnh khó khăn (nhằm động viên khích lệ ý thức, thi đua Dạy tốt-Học tốt nhân dịp năm học mới).

– Tổng kết phong trào thi đua “GVT-ĐVN”;tổ chức Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10.

– Tập trung thống kê số liệu hoạt động công đoàn NH 2020-20…., trình LĐLĐ huyện ra quyết định kết nạp công đoàn viên mới.

– BCH phối liên kết CM.

– BCH, Nữ công.

-BCH

11/20….

  • Phối hợp với chuyên môn tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết công việc thi đua khen thưởng năm học 20….-20…..

-BCH phối hợp với chuyên môn.

12/20….

– Tổng hợp các loại quỹ ủng hộ nộp và báo cáo Công đoàn cấp trên.

– Tổng hợp và báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn năm 20…..

– Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cuối học kỳ I.

– Sẵn sàng báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn.

– BCH + Kế toán CĐ.

– BCH,BGH,TCM .

-UBKT CĐ

1/20….

+ Sẵn sàng tổ chức hội nghị sơ kết công đoàn học kỳ 1, triển khai các hoạt động Công đoàn trong học kỳ 2, cùng phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện đổi mới trong công việc giáo dục.

+ Chỉ huy chăm lo Tết cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc thù khó khăn.

– Sơ kết hoạt động công đoàn.

– Phát động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân 20…..

– BCH phối liên kết với CM

2/20….

– Cùng phối hợp với chuyên môn phát động dạy- học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2.

– Động viên cán bộ, thầy cô giáo, CNV tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tặng quà tết cho những GV, HS có hoàn cảnh đặc thù khó khăn đã phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp giáo dục.

– BCH phối liên kết với CM

– BCH phối liên kết với CM

3/20….

– Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập đoàn TNCSHCM ngày 26/3, CĐ tổ chức, phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ -TDTT cho CB,GV,CNV.

– Động viên CB-GV tích cực hưởng ứng Hội thi thầy cô giáo giỏi các ngành.

– BCH phối liên kết với CM, Ban Nữ Công.

4/20….

– Cùng với chuyên môn tổ chức các cuộc thi

– Phát động thi đua và tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất non sông 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.

– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– BCH phối liên kết với CM

5/20….

– Họp BCH CĐ.

– Phát động cho thầy cô giáo tổ chức tốt ôn tập, thi cuối năm cho học trò, tham gia giám sát việc rà soát, ra đề, chấm bài đảm bảo xác thực đúng theo phân phối chương trình do Bộ giáo dục quy định.

– Công đoàn trường nhận định tổng kết hoạt động công đoàn năm học 20….-20…., tự nhận định, chấm điểm công đoàn viên, báo cáo thành tích đề xuất khen thưởng.

– BCH.

– BCH phối liên kết với CM + Ban TTND.

– BCH,PTKT CĐ.

6/20….

– Tổng hợp thi đua, báo cáo nhận định xếp loại trình Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp trên.

– Hoàn thiện, nộp báo cáo tổng kết, nhận định và hồ sơ thi đua cuối năm học cho Công đoàn cấp trên.

– BCH + Ban TĐ

– BCH + thư kí HĐ, Ban TĐ

7/20….

– Phát động, tổ chức cho công đoàn viên thăm quan học tập, du lịch trong dịp hè.

– BCH + BGH

Nơi nhận:

– LĐLĐ tỉnh;
– CĐGDVN;
– Sở GD&ĐT;
– Các Ủy viên BCH, UBKT;
– CĐCS;
– Lưu VP CĐN.

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – Mẫu 2

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH………..

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số : …../CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…., ngày .. tháng năm 20

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC ……. – ……….

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Tập huấn về nhiệm vụ năm học……. – ……… ;

Căn cứ phướng hướng nhiệm vụ năm học ……. – ………. của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ nhiệm vụ năm học ……. – ………. của Sở giáo dục và Tập huấn tỉnh Nam Định;

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục và Tập huấn tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ……. – ………. như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Về công việc tổ chức

– Tổng số cán bộ, nhà giáo và người lao động: ……… người; Nữ: ……… người.

– Tổng số đoàn viên công đoàn: ………người; Nữ: ……… người.

2. Thuận tiện, khó khăn

2.1. Thuận tiện: Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm lãnh đạo thường xuyên , sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Công đoàn ngành chặt chẽ, hiệu quả. Ban chấp hành Công đoàn ngành kết đoàn, thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và duy trì nền nếp hoạt động. Các công đoàn cơ sở trong ngành chủ động, thông minh trong các hoạt động.

2.2. Khó khăn: Hàng ngũ cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, thời kì giành cho hoạt động công đoàn chưa đáng kể. Điều kiện làm việc, phương tiện làm việc thiếu thốn. Hàng ngũ CBNGNLĐ nhìn chung có “Khả năng, tâm huyết, say mê, thông minh” nhưng còn bộ phận chưa yên tâm công việc.

II. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Tập thể

– Công đoàn ngành: Hoàn thành xuất sắc mục tiêu thi đua, lĩnh vực công việc “Thực hiện các cuộc vận động”;

– Công đoàn cơ sở:

+ Danh hiệu thi đua: 50-55 CĐCS đạt Công đoàn vững mạnh (tỉ lệ 80%- 88%); 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Hình thức khen thưởng: 01 tập thể tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 8-9 tập thể được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 tập thể được tặng Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam chuyên đề “Đổi mới, thông minh trong dạy và học”; 50-60 tập thể được tăng Giấy khen của CĐN.

2. Tư nhân: 01 tư nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 15-17 tư nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 5-6 tư nhân được tăng Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam chuyên đề “Đổi mới, thông minh trong dạy và học” và 400- 450 tư nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Năm ………, năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, Công đoàn GDVN lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Ban Thường vụ Công đoàn ngành xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học ……. – ………. như sau:

1. Phương hướng chung

Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn để hoàn thành nhiệm vụ năm học; thực hiện tốt tính năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành; tăng cường công việc tuyên truyền giáo dục, tăng lên năng lực nghề nghiệp cho hàng ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng xử sự, đạo đức phong cách nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiết trong các nhà trường; đổi mới và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục tăng lên năng lực hàng ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh vững mạnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công việc tuyên truyền, vận động hàng ngũ NGNLĐ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công việc công đoàn; tăng trưởng hàng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Tăng mạnh công việc tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công việc giáo dục tư tưởng, tăng lên phẩm chất đạo đức lối sống cho dội ngũ CBNGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/…… của Bộ Chính trị về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội XVII Công đoàn Việt Nam. Phối hợp tổ chức, quán triệt, triển khai một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết TW6, TW7, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4; các chủ trương của tỉnh trong thu hút đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trọng tâm trên khu vực tỉnh và những chủ trương, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ GD&ĐT của Công đoàn GDVN, LĐLĐ tỉnh tới CBNGNLĐ trong toàn ngành.

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;

Triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội CĐGD các ngành; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định với 5 nhiệm vụ tổng quát, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp và các chương trình công việc nhiệm kỳ ……-2023 để từng bước hoàn thành 6 mục tiêu thuộc tổ chức công đoàn và 6 mục tiêu công đoàn tham gia lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 27/7/1929- 27/7/20……

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tăng cường công việc tuyên truyền vận động CBNGNLĐ chấp hành đúng pháp luật, kỷ cương nền nếp cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo ổn định tình hình trong CBNGNLĐ trước những diễn biến kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

2.2. Công việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hàng ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

Thực hiện công việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, ý thức cho hàng ngũ nhà giáo và người lao động theo hướng “Trường tự giúp trường”, “tổ tự giúp tổ”.

Duy trì và tăng cường Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù khó khăn”- Quỹ “Mái ấm Công đoàn” nhằm hỗ trợ CBNGNLĐ trong ngành GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước với cán bộ nhà giáo và lao động ; tham gia và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xây dựng khối kết đoàn nội bộ; Quy chế phối hợp với chuyên môn xây dựng mối quan hệ hài hòa nhằm ổn định các nhà trường theo hướng tăng trưởng vững bền. Triển khai hiệu quả công việc bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động, an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, phẩm giá, danh dự CBNGNLĐ.

2.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong hàng ngũ cán bộ, NGNLĐ

– Phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/20…..).

– Phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/20….. của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, thông minh trong dạy và học” thời đoạn ……-2020 và công văn số 274/CĐN ngày 01/9/20….. của Công đoàn GDVN về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, thông minh trong dạy và học” thời đoạn ……-2020;

– Tăng lên hiệu quả phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn cùng với các địa phương xây dựng nông thôn mới;

– Tăng mạnh phong trào xây dựng cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa theo hướng mỗi công đoàn cơ sở thành lập 1 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, tổ chức giao lưu giữa các Câu lạc bộ trong cụm huyện, thành thị;

– Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và thông minh” gắn với việc “Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW; phối hợp với chuyên môn thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/…… của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tăng cường công việc quản lý và tăng lên đạo đức nhà giáo;

– Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” theo sự lãnh đạo của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GDVN, với ngành GD&ĐT tỉnh là xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”.

2.4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ và hiệu quả CĐGD các ngành, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tăng mạnh việc xây dựng CĐCS vững mạnh, tự rà soát thực hiện đầy các tiêu chí nhận định chất lượng hoạt động CĐCS theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên làm cơ sở xét duyệt thi đua trong năm học.

Triển khai thực hiện các văn bản mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 9/3/20….. về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/20….. về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/…… về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Chính tả bài Vẽ quê hương trang 92 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Xây dựng và triển khai hướng dẫn về công việc Thi đua, Khen thưởng theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn GD Việt Nam.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS sau Đại hội góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Triển khai thực hiện các loại sổ sách Công đoàn, củng cố hồ sơ theo quy định để củng cố nền nếp văn phòng các Công đoàn cơ sở và phục vụ cho công việc Kiểm định chất lượng giáo dục và công việc Xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường học trên khu vực theo quy định tại Thông Tư số 09/2011/TT- BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tạo nên rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư 27/……/TT-BGDĐT ngày 30/12/…… của Bộ GD&ĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Tập trung lãnh đạo của BCH Công đoàn cơ sở về hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trường học và cơ quan quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định số 159/……/NĐ-CP và Hướng dẫn số 1271-HD-TLĐ ngày 07/8/20….. của Tổng Liên đoàn và công văn số 02/HD-CĐN ngày 30 tháng 01 năm …… của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành thị hướng dẫn, lãnh đạo hoạt động ngành nghề với các CĐCS các trường MN, TH, THCS và TTGDNN-GDTX trực thuộc Liên đoàn lao động các huyện, thành thị.

2.5. Công việc nữ công

Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt Nữ công, phát động các đợt thi đua: “GVT, ĐVN; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động thông minh” gắn với phong trào “Đổi mới, thông minh trong dạy và học”; thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW ngày 25/10/20….. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công việc dân số trong tình hình mới.

2.6. Công việc rà soát

Tăng mạnh và tăng lên hiệu quả công việc rà soát của BCH và hoạt động của UBKT Công đoàn các ngành về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công việc rà soát tài chính tài sản CĐ.

2.7. Công việc tài chính

Tăng cường công việc quản lý thu, chi tài chính theo quy định của Luật CĐ năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của LĐLĐ tỉnh.

2.8. Công việc giao lưu, hợp tác

Tăng lên hiệu quả công việc giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Chú trọng việc giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm mẫu hình điểm, các Cụm thi đua do các Ủy viên BCH Công đoàn ngành phụ trách

IV. CÔNG TÁC THÁNG

Thời kì Nội dung công việc Phân côngphụ trách Ghi chú
8/…… Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học ……. – ………, triển khai nhiệm vụ năm học……. – ……… Ban chấp hành, Túc trực CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Ngày 15/8 cấp THCS, THPT và GDTX tựu trường;

Ngày 20/8/…… cấp học Măng non, Tiểu học tựu trường

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm học……. – ………

CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Hướng dẫn thi đua năm học……. – ………, triển khai kế hoạch quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học……. – ………

Túc trực CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Xây dựng phóng sự Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trước thêm năm học mới……. – ………

CĐN phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh

Triển khai NQ ĐH Công đoàn tỉnh, Công đoàn GDVN; Tập huấn cho Chủ tịch CĐCS và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở

CĐN

9/……

Ngày 5/9/……, Khai trường năm học……. – ………

CĐN (thăm và dự )

Tổ chức tuyên truyền Luật ATGT cho CBNGNLĐ

CĐN

Tổ chức Hội nghị CBCCVC và tổ chức Hội nghị người Lao động (các đơn vị ngoài công lập)

BCH CĐCS

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ban Nữ công CĐN

10/……

Đăng ký thi đua năm học……. – ………, hoàn thành trước ngày 15/10/……

CĐN và CĐCS trực thuộc

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CĐCS

11/……

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/…….

CĐCS

12/……

Rà soát hoạt động công đoàn ở một số CĐCS

Ban chấp hành CĐGD khoá XII

31/12/……

Kết thúc học kỳ I với cấp học THCS, THPT và TTGDTX

01/20…..

Hội nghị BCH khoá XII, kỳ họp thứ 04

Ban chấp hành khoá XII

06/01/20…..

Kết thúc học kỳ I với cấp học Măng non và Tiểu học

Hội nghị sơ kết hoạt động CĐ học kỳ I năm học……. – ………; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam (28/7/1929-28/7/20…..)

Ban chấp hành, Túc trực CĐN

02/20…..

Thăm tặng quà CBNGNL Đ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn; CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho đoàn viên và người lao động đón Tết Nguyên đán 20…..

CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT; CĐ các ngành

3/20…..

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ban Nữ công CĐN và CĐCS

Họp giao ban hoạt động CĐ năm học……. – ………

Ban chấp hành, VP CĐN, Uỷ viên BCH Phụ trách cụm

4/20…..

Rà soát hoạt động CĐ ở một số CĐCS; thẩm định Thi đua, Khen thưởng năm học……. – ……… ở các CĐCS đề xuất khen cao

Ban chấp hành, VP CĐN

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/20…..)

CĐCS

5/20…..

Hướng dẫn tổng kết hoạt động CĐ năm học……. – ………

CĐN

Ngày kết thúc năm học của các ngành học: 26/5/20…..

6/20…..

Thu nhận Hồ sơ thi đua, Báo cáo tổng kết hoạt động CĐ, B/C cuộc vận động “Mỗi thầy cô…thông minh’; Lĩnh vực công việc “Thực hiện các cuộc vận động”; tự chấm điểm CĐCSVM; “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “GVT,ĐVN” hoàn thành trước ngày 5/6/20…..

CĐN

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng CĐN xét, đề xuất khen tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, tư nhân

CĐN

7/20…..

Tham gia Hội đồng Thi đua, Khen thường của Ngành xét,đề xuất khen tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, tư nhân

Đ/c Chủ tich CĐN

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/20…..)

Túc trực CĐN

Dự Hội nghị Tổng kết năm học……. – ……… do Bộ GD&ĐT, CĐGDVN tổ chức

Đ/c Chủ tịch CĐN

8/20…..

Tổng kết hoạt động công đoàn năm học……. – ………, triển khai nhiệm vụ năm học 20…..-2020.

BCH, Túc trực CĐN

Nơi nhận:

– LĐLĐ tỉnh;
– CĐGDVN;
– Sở GD&ĐT;
– Các Ủy viên BCH, UBKT;
– CĐCS;
– Lưu VP CĐN.

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Bạn thấy bài viết Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Kế #hoạch #hoạt #động #Công #đoàn #năm #Mẫu

Xem thêm chi tiết về Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) ở đây:

Bạn thấy bài viết Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2022 – 2023 (2 Mẫu) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận