Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi Trong bangtuanhoan.edu.vn

Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi là mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi để các bạn tham khảo khi cần mẫu văn bản hành chính liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, kho bãi của các doanh nghiệp, xí nghiệp. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng được lập dựa trên sự cần thiết trong hợp đồng thuê nhà, kho, xưởng giữa bên cho thuê và bên thuê, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo luật cụ thể và tải về tại đây.

bangtuanhoan.edu.vn xin giới thiệu mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho xưởng để bạn đọc tham khảo khi cần mẫu văn bản hành chính liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, kho bãi của doanh nghiệp, xí nghiệp.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi:

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ LƯU TRỮ

(Số: …………. / HĐTNXVKB)

Hôm nay, ngày …… tháng …… ……, tại ……………………. Chúng tôi gồm có:

LÃNH ĐẠO XƯỞNG, KHO (BÊN A):

Địa chỉ nhà:…………………………………………….. ……………………………….…………………….

Điện thoại: …………………….…………………….….. Số fax:………….…………………….…………………….

E-mail:…………………….…………………….…………………….

Số giấy phép: ……………………………………………………. ……………………

Mã số thuế:…………………….……………………………………………………

Số tài khoản:…………………….…………………… .. ……………………

Bởi Ông (Bà): …………………….…………………….……. Năm sinh:…………………….…………………… ..

Chức vụ:…………………….…………………….. đại diện.

Là chủ nhà xưởng, cho thuê kho bãi:…………………….…………………….…………

NHÀ MÁY, NHÀ MÁY (BÊN B):

Địa chỉ nhà:…………………………………………….. …………………………………………………………

Điện thoại Fax: …………………………………………………….

Email: ……………………………………………… …………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………….. …………………………………………………………

Số tài khoản: …………………… ……………………………………………………………………………………

Do Ông (Bà): ……………………. Năm sinh:…………………………………………

Chức vụ:……………………………………………. đại diện.

Hai bên thống nhất ký thỏa thuận với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý thuê nhà xưởng và kho xưởng nằm trên diện tích đất ….. m2 do bên A làm chủ

1.2. Mục tiêu thuê: …………………… .. ……………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. Năm được tính từ ngày ….. tháng …. năm…. đến ….. tháng ….. năm …..

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế mà hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

2.3. Trường hợp bên nào chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trường hợp Hợp đồng kết thúc sớm, Bên A có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền Bên B đã ứng trước (nếu có) sau khi trừ tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận toàn bộ thiết bị do mình mua và lắp đặt (hai bên sẽ lập biên bản và danh sách kèm theo).

ĐIỀU 3: GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá cho thuê nhà xưởng và kho xưởng là: …………… ..đ / m2 / tháng (Bằng chữ: …………………….)

3.2. Bên B thanh toán trước cho bên A………….Giá thuê nhà xưởng và kho hàng năm là:…………. VND
(Bức thư: …………………….…………………….…………………….)

Sau thời hạn ………… năm, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi sẽ được thanh toán …… hàng tháng vào ngày ……. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của Bên A:

 • Yêu cầu Bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng, kho hàng theo đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu Bên B bàn giao nhà xưởng, kho bãi khi kết thúc thời hạn thuê.
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa những hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên B vi phạm các điều kiện được đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Nghĩa vụ của Bên A:

 • Phân phối thông tin đầy đủ, trung thực về nhà máy, kho hàng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 • Giao nhà xưởng, kho bãi cho Bên B theo hợp đồng và hướng dẫn Bên B sử dụng nhà xưởng, kho hàng theo đúng công năng và thiết kế.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PHỤ NỮ

5.1. Quyền của Bên B:

 • Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng, kho bãi.
 • Nhận nhà xưởng, kho bãi theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê; sử dụng nhà xưởng và nhà kho trong thời gian thuê.
 • Cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho bãi nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên A đồng ý bằng văn bản.
 • Tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên A trong trường hợp đổi chủ nhà xưởng, kho bãi.
 • Yêu cầu Bên A sửa chữa nhà xưởng, kho hàng thuê trong trường hợp nhà xưởng, kho bãi bị hư hỏng; yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên A gây ra.
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng khi bên A vi phạm các điều kiện được đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của Bên B:

 • Bảo quản, sử dụng nhà xưởng, nhà kho theo đúng tính năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Thanh toán tiền thuê và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Trả lại nhà xưởng, kho bãi cho Bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Sửa chữa các hư hỏng nhà xưởng, kho bãi do lỗi của chính mình gây ra.
 • Không được tự ý thay đổi, cải tạo, tháo dỡ một phần hoặc toàn bộ nhà xưởng, kho xưởng khi chưa được sự đồng ý của Bên A.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho bãi chậm hơn 3 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán ghi trong hợp đồng mà không được sự đồng ý của Bên A;
 • Sử dụng nhà xưởng, nhà kho không đúng mục đích;
 • Cố ý gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà xưởng, nhà kho đã thuê;
 • Cải tạo, cải tạo, nâng cấp, thay đổi, cho thuê lại nhà xưởng, kho xưởng đã thuê nhưng không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được Bên A đồng ý bằng văn bản.

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

 • Không sửa chữa nhà xưởng, nhà kho khi nhà xưởng, nhà kho không đảm bảo an toàn sử dụng hoặc gây thiệt hại cho Bên B;
 • Tăng tiền thuê nhà xưởng, kho bãi một cách bất hợp lý;
 • Quyền sử dụng nhà xưởng và nhà kho bị hạn chế vì lợi ích của bên thứ ba.

6.3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi phải báo cho bên kia trước 1 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1. Bên A cam kết nhà xưởng, kho hàng cho thuê thuộc sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án, chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước. được ủy quyền (không bị thu hồi hoặc giải phóng); cam kết đảm bảo chất lượng và nhà ở an toàn cho Bên B.

Xem thêm bài viết hay:  Cùng con lớn khôn với 10+ trò chơi thông minh cho trẻ 6 tuổi thú vị nhất

7.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ thông tin về nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

7.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các đối tác là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng này, các đối tác thoả thuận lập thêm một phụ lục hợp đồng do hai bên ký kết, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như: hợp đồng. đồng xu này.

7.4. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

7,5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):
……………………………………………………

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu thương lượng không thành, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền để xét xử.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng…. năm ……. Đến ngày …… tháng …… .năm ……

Hợp đồng được lập thành …………. (………….) Bản sao, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BỞI A

Chức vụ
(Chữ ký và con dấu)

ĐẠI DIỆN NỮ

Chức vụ
(Chữ ký và con dấu)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi dưới đây để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website bangtuanhoan.edu.vn

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

# Mẫu # hợp đồng # làm ơn # nhà # xưởng # và # nhà xưởng # nhà máy

Xem thêm chi tiết về Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận