Mẫu hợp đồng ủy quyền

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền Trong bangtuanhoan.edu.vn

Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự, là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên đối tác.

Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Vậy sau đây là nội dung cụ thể của mẫu hợp đồng ủy quyền, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Mã số: …………/HĐUQ

Hôm nay, ngày…… tháng…………. Trong ………………………

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông bà):…………………………………………………………………

Ngày sinh:………………..………….…………………………………

Số CMND:…………………….cấp ngày……………

Trong…………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú)

………………Hoặc có thể chọn một trong các môn sau:

1. Nhân vật là vợ chồng:

Ông:……………………Sinh ngày:………….

Chứng minh nhân dân:…………………….cấp ngày…………………….

Trong……………………………………… ……………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………

Với vợ là Bà:……………………

Ngày sinh:……………… ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… cấp ngày……………

Trong……………………………………………………………..…………………

Hộ khẩu thường trú: (Nếu vợ, chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)…………………….

……………………

2. Nhân vật là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………

Chứng minh nhân dân:………….cấp ngày……………

Trong………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

……………………

Các thành viên hộ gia đình:

– Họ và tên:…………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… cấp ngày………….

Trong…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..…

* Trường hợp đại diện cho các ký tự trên, ghi:

Tên, địa chỉ của người đại diện: …………………………………………………….

Ngày sinh:……………………………………….………………

Chứng minh nhân dân số:…………………… cấp ngày………….

Trong…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) Số: …

ngày …………..được tạo bởi …………..được tạo

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:…………..ngày………….tháng…………năm……

do …………………….. cấp.

Giấy ĐKKD số:…….tháng…….do ….cấp.

Số Fax:……………..Số điện thoại:…………………….…………

Tên, địa chỉ của người đại diện: …………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………….…………

Ngày sinh:……………………………..…………………………

Số CMND:…………………….cấp ngày………….

Trong………………………………………………..………………

Bên được ủy quyền (gọi tắt là Bên B):

(Chọn một trong các chủ đề trên)

……………………………………………………

……………………………………………………

Nay hai bên đồng ý giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Nêu rõ nội dung công việc được ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thay mặt bên A thực hiện.

……………………. ……………………..

…………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là…………………… kể từ ngày …………. tháng ……. năm ……….

ĐIỀU 3: THỂ THAO

Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên thoả thuận. Nếu ủy quyền có thù lao thì cần ghi rõ thời gian và phương thức trả thù lao (kể cả trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền).

……………………. ……………………..

…………………………………………………….

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau:

một. Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

b. Chịu trách nhiệm về những cam kết của Bên B trong phạm vi được ủy quyền;

c. Thanh toán các chi phí hợp lý mà Bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho Bên B, nếu có thỏa thuận về thù lao.

2. Bên A có các quyền sau:

một. Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc được ủy quyền;

b. Yêu cầu bên B giao tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được ủy quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

c. Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA ĐẢNG

1. Bên B có các nghĩa vụ sau:

một. Thực hiện công việc được ủy quyền theo ủy quyền và thông báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Thông báo cho người thứ ba trong quan hệ ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện được giao để thực hiện việc ủy ​​quyền;

D. Giữ bí mật những thông tin mà mình biết được khi ủy quyền;

D. Hoàn trả cho bên A tài sản đã nhận và các lợi ích có được khi thực hiện việc ủy ​​quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

D. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng;

2.Bên B có các quyền sau:

một. Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

b. Được hưởng thù lao và được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh để thực hiện công việc được ủy quyền.

ĐIỀU 6: NỘP LỆ PHÍ THI

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên ………… chịu.

ĐIỀU 7: CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền, nếu có tranh chấp thì các bên cùng thương lượng để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; Trường hợp thương lượng không thành thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam kết khác….

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên xác nhận đã hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người có thẩm quyền.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau:

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đã ký tên vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của người có thẩm quyền;

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của người có thẩm quyền;

– Hai bên đã nghe Người ủy quyền đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người ủy quyền;

– Hai bên đã nghe Người ủy quyền hợp đồng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đã ký và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người ủy quyền;

– Hai bên đã nghe Người chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đã giao kết Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của Cơ quan chứng thực;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người có thẩm quyền;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký tên vào Hợp đồng này trước mặt người có thẩm quyền;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của người có thẩm quyền;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…………………….

QUA MỘT BÊN
(chữ ký, điểm chỉ và họ tên)
MẶT B
(chữ ký, điểm chỉ và họ tên)

XÁC MINH CỦA NỮ ỦY QUYỀN

Ngày .…. năm .…..(bức thư.………………)

(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu chứng thực thì việc chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc thì ghi thêm giờ, phút và ghi cả chữ trong ngoặc đơn.)

Trong ……………………………………………………………

(Trường hợp thực hiện chứng thực ngoài trụ sở thì ghi địa điểm chứng thực và Ủy ban nhân dân cấp chứng thực.)

TÔI (ghi rõ chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………… (quận (huyện) …………. thành phố …………

SỰ CHÍNH XÁC:

– Hợp đồng ủy quyền này được ký kết giữa Bên A với tư cách là .……….…… và Bên B với tư cách là…………………….. ; các bên đã tự nguyện đồng ý giao ước Hợp đồng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Hợp đồng;

– Tại thời điểm chứng thực, các bên tham gia giao kết Hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội;

Xem thêm bài viết hay:  Đề cương ôn tập HK1 môn Ngữ văn 6 CTST năm học 2022-2023

– Các Đối tác Giao ước đã đọc Hợp đồng này, đồng ý với toàn bộ nội dung của Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau:

– Đối tác Giao ước đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Đối tác Giao ước đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã giao kết Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Các bên giao ước đã nghe người có thẩm quyền đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Các bên giao kết đã nghe người có thẩm quyền đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã giao kết Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

– Các bên giao kết đã nghe người có thẩm quyền đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Các bên giao ước đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước mặt tôi;

– Các bên giao ước đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung của Hợp đồng và đã đặt tay vào Hợp đồng này trước mặt tôi;

– Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến ​​của tôi;

– Hợp đồng này được lập tại…………. bản chính (mỗi bản chính gồm …………. tờ, … trang), cấp cho:

+ Bên A ….. bản chính;

+ Bên B…. nguyên bản;

+ Lưu 01 bản chính tại Sở Tư pháp.

Giấy xác nhận số…………., cuốn số……. TP/CC- .….

Người được ủy quyền chứng thực

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Mẫu hợp đồng ủy quyền Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Mẫu hợp đồng ủy quyền bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Danh mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Mẫu #hợp đồng #hợp đồng #ủy quyền #

Xem thêm chi tiết về Mẫu hợp đồng ủy quyền ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu hợp đồng ủy quyền có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu hợp đồng ủy quyền bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu hợp đồng ủy quyền tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận