Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu)

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) tại bangtuanhoan.edu.vn

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng năm 2022 – 2023 gồm 3 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lên kế hoạch tư nhân thầy cô giáo. Đây chính là mẫu kế hoạch tháng của Hiệu trưởng theo từng tuần, từng tháng nhằm đưa ra mục tiêu phấn đấu trong cả năm học mới 2022 – 2023.

Nội dung trong kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng cần trình diễn các nội dung như: các nhiệm vụ được phân công, đặc điểm tình hình, các phương hướng, mục tiêu, theo từng chủ điểm, sự kiện trong năm học góp phần giúp công việc dạy và học được thuận tiện đạt kết quả tốt nhất. Vậy dưới đây là 3 mẫu Kế hoạch tháng của Hiệu trưởng năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Kế hoạch tháng của Hiệu trưởng năm 2022 – 2023

  • Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 
  • Kế hoạch tư nhân Hiệu trưởng trường Măng non 
  • Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng THCS, THPT

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng

SỞ GD&ĐT ……….
TRƯỜNG TH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20…- 20…

I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:

* Phụ trách chung:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Trực tiếp phụ trách 1 số lĩnh vực:

….………………………………………………….

….……………………………………………………

* Công việc kiêm nhiệm: ……………………………

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

….……………………………………………

….……………………………………………

III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận tiện:

….……………………………………………

….……………………………………………

2/ Khó khăn:

….……………………………………………

….……………………………………………

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng:

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

3. Công việc tổ chức:

3.1. Thành lập bộ máy nhà trường

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp

….……………………………………………

….……………………………………………

3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với thầy cô giáo viên chức

* Khen thưởng:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Kỷ luật:

….……………………………………………

….……………………………………………

4. Quán lý ngũ cán bộ- thầy cô giáo – viên chức

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

6. Công việc rà soát nội bộ trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

7. Công việc tham vấn, tuyên truyền vận động

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

8. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

* Tiêu chí:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Giải pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

….……………………………………………

….……………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 20…-20…:

….……………………………………………

….……………………………………………

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

….……………………………………………

….……………………………………………

……., ngày … tháng … năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ

THÁNG

8/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

9/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

10/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

11/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

12/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

1/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

2/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

3/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

4/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

5/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

6/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

Kế hoạch tư nhân Hiệu trưởng trường Măng non

SỞ GD&ĐT ……….

TRƯỜNG MN ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
HỌC 20….–20….

I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:

* Phụ trách chung: Lãnh đạo, đôn đốc, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, kỳ năm và các công việc đột xuất khác của trường.

* Trực tiếp phụ trách 1 số lĩnh vực:

– Công việc giáo dục chính trị tư tưởng;

– Công việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

– Công việc tổ chức: Thành lập bộ máy nhà trường;

– Công việc tham vấn; xây dựng CSVC; XHH giáo dục

– Công việc quản lý – tài chính – tài sản

– Công việc tăng trưởng – quản lý hàng ngũ;

– Công việc kiểm định chất lượng giáo dục.

– Lãnh đạo các Phong trào thi đua các cuộc vận động;

– Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

* Công việc kiêm nhiệm: Bí thư chi bộ

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

– Căn cứ công văn …………………. ngày ………… của Sở giáo dục măng non về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20…-20…;

– Căn cứ vào công văn số ……………… ngày ………….. về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20…-20… của Phòng GD&ĐT ………………..

– Căn cứ vào Điều lệ trường măng non quy định tác dụng nhiệm vụ của hiệu trưởng;

– Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân năm học 20…-20….

III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận tiện:

– Được sự quan tâm giúp sức và sự lãnh đạo sát đúng của các đơn vị quản lý lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Huấn luyện, lãnh đạo địa phương, Chi bộ nhà trường và BGH: Các đồng chí trong cấp uỷ, trong ban giám hiệu nhà trường kết đoàn, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

– Hàng ngũ Thầy cô giáo yêu nghề, có năng lực chuyên môn khá, chịu thương chịu khó học hỏi. Trình độ đạt chuẩn 100% và có trên 90% thầy cô giáo có trình độ trên chuẩn, có …/… GV đã đạt thầy cô giáo giỏi huyện các năm và … thầy cô giáo giỏi cấp Tỉnh là nòng cốt để tăng lên chất lượng CSGD của nhà trường.

– Môi trường làm việc tốt, hạ tầng khang trang và trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

– Công việc xã hội hóa giáo dục ở các năm học trước tương đối tốt đã và đang được phát huy

– Kết quả thực hiện các chuyên đề: Trải nghiệm, tăng trưởng vận động, UDCNTT, Tạo môi trường nhóm lớp, Vệ sinh các nhân trẻ, Giáo dục ATGT,GDBVMT, SDNLTKHQ, Giáo dục DD đạt kết quả tốt.

– Công việc tuyển sinh đạt kế hoạch và sĩ số các nhóm lớp ổn định ngay từ đầu năm học.

– Bản thân đã được huấn luyện trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị. có sức khỏe tốt, tận tình, có ý thức trách nhiệm cao với trường, với công việc được giao; Được đồng nghiệp tin yêu ủng hộ.

2/ Khó khăn:

– Hàng ngũ thầy cô giáo có năng lực ko đồng đều, một số ít thầy cô giáo còn hạn chế trong đổi mới phương pháp giảng dạy, lập kế hoạch CSGD trẻ theo chương trình GDMN mới và, ứng dụng CNTT hạn chế nên công việc bồi dưỡng thầy cô giáo gặp vấn đề.

– Có nhiều thầy cô giáo đang nuôi con nhỏ và nhiều thầy cô giáo mới ra trường do vậy tác động tới chất lượng hàng ngũ.

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng:

* Tiêu chí: – Tổng số … cháu, trong đó:

+ Cháu vườn trẻ: …/… cháu- tỉ lệ …%.

+ Cháu mẫu giáo: …/… cháu đạt tỉ lệ …%.

Đã huy động: Tổng số … cháu (vườn trẻ … cháu, Mẫu giáo … cháu)

Trong đó: Trẻ 24-36 tháng tuổi …/… cháu đạt tỉ lệ …% Đạt kế hoạch

Trẻ 3- 4 tuổi …/… cháu đạt tỉ lệ …%. Đạt kế hoạch

Trẻ 4- 5 tuổi …/… cháu- đạt tỉ lệ …% Vượt KH 12 trẻ

Trẻ 5 tuổi …/… cháu đạt tỉ lệ 100%. Cụ thể: Huy động ra lớp là … cháu: Trong đó Trẻ 5 tuổi trong diện Phổ cập Diễn Kỷ là … cháu, trẻ 5 tuổi trong diện phổ cập Diễn Kỷ học các nơi khác là … cháu. Trẻ 5 tuổi xã khác tới học là … cháu. Có … trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tuổi.

– Tổng số nhóm lớp là …

Trong đó: Nhóm trẻ 25-36 tháng: … nhóm

Lớp mẫu giáo: … lớp.(… lớp MGL, … lớp MGN, … lớp MGB)

* Giải pháp:

-Tổ chức cho thầy cô giáo dò xét trẻ theo đơn vị thôn nắm chắc số trẻ trong độ tuổi và dự kiến số trẻ ra lớp, liên kết tích lũy thông tin để xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm học sát đúng.

– Thực hiện công việc tuyển sinh đúng quy định theo kế hoạch: Thông báo công khai về kế hoạch tuyển sinh từng độ tuổi, thời kì tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, thôn.

– Liên kết với các đoàn thể trong toàn xã để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đưa trẻ tới trường đúng độ tuổi và tri thức chăm sóc giáo dục trẻ theo phương pháp khoa học.

– Rà soát các cháu trong độ tuổi nhất là trẻ 5 tuổi, cháu nào chưa tới lớp thì phân công cho thầy cô giáo phụ trách dò xét thôn trực tiếp gặp phụ huynh trao đổi, tuyên truyền để phụ huynh đưa con em mình tới trường để thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi theo quyết định 239/QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên về CSVC trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư số 34 cho các lớp 5 tuổi.

– Xếp đặt đủ thầy cô giáo theo kế hoạch được giao. Thầy cô giáo dạy lớp 5 tuổi bán trú sắp xếp 2 GV/lớp.

– Thực hiện đúng, đủ cơ chế hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi con hộ nghèo theo quy định tại thông tư số 29/TT- BGDĐT.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:

* Tiêu chí:

– 100% nhóm, lớp, bộ phận, tư nhân hoàn thành mục tiêu kế hoạch nhà trường xây dựng trên cơ sở được sự phê duyệt của phòng giáo dục

– Tập thể nhà trường hoàn thành các nội dung kế hoạch phòng giáo dục giao

– Đề ra các mục tiêu cụ thể, thích hợp, sát đúng với tác dụng, nhiệm vụ của trường chuẩn Quốc gia, các giải pháp phải có tính khả thi, cuối năm phải hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

* Giải pháp:

– Các bước thực hiện xây dựng kế hoạch:

+Nắm vững nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và phòng GD&ĐT.

+ Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của trường về CSVC, quy mô nhóm lớp, số lượng, chất lượng hàng ngũ…

+ Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm học 2015 – 2016. Để xây dựng các mục tiêu, lựa chọn giải pháp có hiệu quả, hiệu lực.

+ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học sau đó đưa xuống các tổ chuyên môn thảo luận, góp ý bổ sung, cuối cùng BGH hoàn chỉnh nội dung, kế hoạch.

+ Kế hoạch được duyệt tại phòng giáo dục và được thông qua hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động đầu năm học.

3. Công việc tổ chức:

3.1. Thành lập bộ máy nhà trường

* Tiêu chí:

– Kiện toàn hội đồng trường: Gồm 8 thành viên

– Thành lập tổ chuyên môn: Gồm 03 tổ ( 02 tổ chuyên môn; 01 tổ văn phòng )

– Bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng: 02 đ/c; tổ phó: 02 đ/c

– Kiện toàn Hội đồng tự giám định chất lượng nhà trường: 08 thành viên

– Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm 08 thành viên ( Đại diện chi bộ, BGH nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, TTND, tổ trưởng chuyên môn)

* Giải pháp

– Căn cứ vào QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT về ban hành Điều lệ trường Măng non. Căn cứ vào khả năng, năng lực, trình độ của CBGV để phân công nhiệm vụ hợp lý.

– Rà soát theo dõi, giám định nhiệm vụ được phân công của các thành viên đảm nhiệm chức vụ nói trên. Thực hiện tốt công việc thông tin hai chiều, lắng tai ý kiến góp ý, đề xuất chính đáng điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh đạo hoạt động.

3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đối với thầy cô giáo viên chức

* Khen thưởng:

– Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của thầy cô giáo, viên chức trong năm học (Thành tích được tập thể bình bầu ). Hiệu trưởng dựa vào quy chế thi đua khen thưởng để ra quyết định khen thưởng

* Kỷ luật:

Dựa vào mức độ vi phạm kỷ luật của thầy cô giáo viên chức, hiệu trưởng có quyền thi hành kỷ luật đối với thầy cô giáo, viên chức theo quy định

4. Quản lý ngũ cán bộ- giáo viên- viên chức

Tổng số CB- GV- NV: 52. Trong đó:

+ Thầy cô giáo: 34; Biên chế 25; Hợp đồng (Theo 09): 09;

+ Viên chức:15 ; Biên chế: 01; Hợp đồng Huyện: 01; Nuôi dưỡng: 12 ; Bảo vệ: 01

+ Ban giám hiệu: 03; Hiệu trưởng: 01; Phó Hiệu trưởng: 02.

* Tiêu chí:

– 100% thầy cô giáo đăng ký dự thi tham gia các cuộc thi trong năm: Thầy cô giáo giỏi cấp trường đạt: 30/34, tỉ lệ 89%; thầy cô giáo giỏi cấp Huyện 12/34, tỉ lệ 35,3;

– 100% cán bộ, thầy cô giáo tham gia học BDTX: Giỏi: 27/37 đạt 73%; Khá: 10/ 37 27%; ko có TB.

– 100% cán bộ thầy cô giáo đăng ký và và viết sáng kiến kinh nghiệm: Phấn đấu bậc 4: 01; bậc 3: 14; bậc 2: 24

– 90% thầy cô giáo biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy và các hoạt động.

– Số thầy cô giáo tăng trưởng Đảng: 01

– Xếp loại chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo: Xuất sắc: 22/34 đạt 65%; khá: 12/34 đạt 35%

– 03 thầy cô giáo tham gia học tăng lên trình độ.

* Giải pháp:

– Phổ quát đầy đủ nhiệm vụ năm học, các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị để các bộ thầy cô giáo viên chức được biết và được tham gia hoạt động.

– Tăng lên chất lượng các giờ dạy mẫu, các tiết kiến tập, tăng cường công việc thăm lớp, dự giờ, tạo điều kiện cho thầy cô giáo nâng cao thâm nghề, tạo điều kiện cho thầy cô giáo thăm quan học tập các trường trọng tâm trong ngoài Huyện, thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo còn hạn chế chuyên môn.

– Phát động các phong trào làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu tự nhiên, phế liệu, phong trào sáng tác thơ ca hò vè…Tổ chức tốt các hội thi thầy cô giáo dạy giỏi chuyên đề cấp trường và tham gia cấp Huyện. Tổ chức tốt triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường và tham gia triển lãm cấp Huyện.

– Thực hiện nghiêm túc công việc giám định chất lượng hàng ngũ thầy cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, giám định chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC

* Tiêu chí:

– Xây dựng kế hoạch công việc hạ tầng thích hợp với thực tiễn của năm học

– 100% nhóm lớp thực hiện ký nhận, bàn giao tài sản, sử dụng tài sản hiệu quả.

– 100% tài sản sắm sửa, bảo quản và sử dụng đúng mục tiêu.

– Thực hiện thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo nguyên tắc tài chính

* Giải pháp:

– Khảo sát thực trạng cuối năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch sắm sửa, tu sửa, cải tạo, làm mới, thanh lý, tiếp thu CSVC đầu năm theo quy định.

– Kiểm kê, kiểm định chất lượng, số lượng CSVC tài sản định kỳ 1 năm/ 2 lần (Cuối năm tài chính và cuối năm học)

– Phân công Phó hiệu trưởng, kế toán, kho trực tiếp theo dõi quản lý cấp phát CSVC thiết bị nhà trường.

– Lập sổ thu – chi tài chính theo hướng dẫn của Sở (Phòng) tài chính.

– Rà soát việc sử dụng quản lý CSVC của các nhóm, lớp, có hình thức xử phạt đối với các GV quản lý CSVC yếu kém (Để mất mát hư hỏng phải đền).

6. Công việc rà soát nội bộ trường học

– Thành lập ban KTNB trường học năm học 20…-20… ngay từ đầu năm học.

– Xây dựng kế hoạch KTNB thích hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị

– Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc rà soát theo kế hoạch, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

– Liên kết ban TTND khắc phục kịp thời các vướng mắc trong đơn vị để có đề xuất điều chỉnh kịp thời.

– Điều chỉnh bổ sung đầy đủ các loại kế hoạch trong năm học, Xử lý kết qủa, báo cáo, rút kinh nghiệm sau lúc tổ rà soát báo cáo và có kết luận của hiệu trưởng.

7. Công việc tham vấn, tuyên truyền vận động

* Tiêu chí:

– Tư vấn với Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị cho 04 phòng học mới

– Làm tốt công việc tuyên truyền về tri thức nuôi dạy trẻ, về công việc phổ cập trẻ 5 tuổi, công việc vận động xã hội hóa…

* Giải pháp:

– Khảo sát tình hình thực tiễn tình trạng CSVC của trường để đề xuất trực tiếp bằng văn bản với Đảng uỷ – HĐND – UBND -MTTQ – Các ban ngành địa phương.

– Tổ chức họp phụ huynh toàn trường phát động phong trào ủng hộ xây dựng CSVC trường lớp thông qua cuộc họp phụ huynh đầu năm

– Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý kịp thời biểu dương những tập thể, tư nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho nhà trường, làm tốt công việc thông tin tuyên truyền để lãnh đạo các đơn vị quản lý nắm được diễn biến, kết quả trong quá trình thực hiện và tranh thủ sự lãnh đạo kịp thời.

– Tư vấn kịp thời, đúng nhân vật, thời kì. Làm tốt công việc phối liên kết với các ban ngành địa phương, hội phụ huynh học trò để thực hiện nghiêm túc có chất lượng theo Điều lệ trường măng non.

– Tổ chức và lập kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hình thức nhiều chủng loại: Qua bảng tin, qua các hội thi thầy cô giáo, học trò, thông qua các cuộc họp, tạp chí truyền hình..

8. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

* Tiêu chí:

– 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiết, học trò tích cực” đăng ký nội dung thích hợp với công việc được giao viết bài thu hoạch.

– 100% CBGV thực hiện tốt công việc tuyên truyền về cuộc vận động “Đóng góp hỗ trợ các huyện miền núi; “Hỗ trợ học trò nghèo có hoàn cảnh khó khăn” ; “Khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt” và một số hoạt động khác của ngành, địa phương phát động.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

* Giải pháp:

– Triển khai kịp thời nội dung các cuộc vận động, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành cho CBGV. Rà soát giám định thầy cô giáo thông qua nhận thức, hành động, hiệu quả công việc. Xây dựng kế hoạch cụ thể về thời kì, nội dung thực hiện cho từng cuộc vận động một cách cụ thể và có tính khả thi.

– Lãnh đạo từng nhóm, lớp tự đăng ký giao ước thi đua thực hiện nội dung các cuộc vận động. Làm tốt công việc tham vấn tuyên truyền với các đơn vị quản lý các ngành địa phương. Đồng thời thu hút sự quan tâm của tập thể, các bậc phụ huynh, các tổ chức doanh nghiệp, tư nhân đóng trên khu vực cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn “Xây dựng trường học thân thiết học trò tích cực”; “Hỗ trợ kinh phí xây dựng CSVC trường lớp học”

– Lãnh đạo Từng bộ phận, nhóm lớp, từng CBGV phải nghiêm túc thực hiện có hiệu quả toàn diện về mọi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng tu tạo môi trường lớp học sạch đẹp, gọn ghẽ, phong phú nhiều chủng loại. Cải tiến phương pháp dạy học thông minh, phát huy tính tích cực chủ động thông minh của trẻ để khẳng định uy tín chất lượng nhằm thu hút sự tham gia ủng hộ từ phía phụ huynh và tập thể xã hội

– Xây dựng các quy chế thích hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường: Quy chế chi phí nội bộ, quy chế phối hợp chuyên môn và công đoàn, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế làm việc…..

9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

– Quản lý lãnh đạo quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn thể hoạt động của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Lắng tai tiếp thu những ý kiến tư nhân, tổ chức, đoàn thể..có giải pháp khắc phục đúng cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, nội quy quy chế đơn vị.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

– Thực hiện nghiêm túc cơ chế họp hành.

– Thực hiện nghiêm túc thông tư 09/ 2009 về 3 công khai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng căn cứ vào nhiệm vụ của trường và kế hoạch tư nhân để lãnh đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả.

– Theo dõi đôn đốc, giám định kịp thời để có sự điều chỉnh hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Tổ chức tổng kết, giám định rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch từng tháng, kỳ, năm.

VI. ĐĂNG KÝ DOANH HIỆU THI ĐUA NĂM 20…. – 20…..

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

” Một số giải pháp bổ sung CSVC trang thiết bị trường học từ nguồn xã hội hóa giáo dục”

…………, ngày … tháng … năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ

THÁNG

8/20…

– Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.

– Biên chế trẻ vào các nhóm lớp.

– Lao động tổng vệ sinh trường lớp.

– Triển khai thầy cô giáo làm đồ dùng đồ chơi và trang trí lớp theo chủ đề “Nhỏ tới trường măng non”

– Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng tổ chức.

– XD kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng CM Hè 2015 cho GV

– Tổ chức tuyển sinh trẻ.

– Lãnh đạo tu sửa và bổ sung CSVC cho năm học mới

– Tổ chức cho trẻ tựu trường (19/8) và sẵn sàng các điều kiện cho khai trường năm học mới.

THÁNG

9/20…

– Tổ chức khai trường năm học mới: 5/9

– Họp hiệu trưởng đầu năm học

– Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 20…-20…

– Tổ chức HNCBCC,VC,NLĐ năm học 20…-20…

– Xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng nội quy nhà trường, quy chế thi đua khen thưởng và quy chế chi phí nội bộ

– Phát động phong trào thi đua, đăng ký phong trào thi đua

– Hợp đồng thực phẩm.

– Họp phụ huynh đầu năm.

– Lãnh đạo thực hiện chương trình từ ngày 07 tháng 9;

– Rà soát nền nếp sau khai trường; (7-20/9);

THÁNG

10/20…

– Đón đoàn rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;

– Phối hợp công đoàn tổ chức kỷ niệm 20.10;

– Nạp hồ sơ đăng ký thi đua về phòng (23/10);

– Rà soát việc thực hiện chuyên môn. Chấm hồ sơ GV lần 1 (19- 21/10)

– Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, lãnh đạo thao giảng dạy mẫu theo cụm trường được phân công;

– Thăm lớp dự giờ một số thầy cô giáo.

– Rà soát nội bộ: Công việc tuyển sinh, các khoản thu đầu năm.

THÁNG

11/20…

– Đón đoàn rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;

– Phát động phong trào thi đua và tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11;

– Tổ chức thi triển lãm tranh vẽ của trẻ; Hội thi “Nhỏ vui khỏe, thông minh, nhanh nhẹn” cấp trường khối 5 tuổi;

– Tổ chức triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm của thầy cô giáo;

– Tổ chức dạy mẫu các hoạt động về chuyên đề PTVĐ.

– Tổ chức thi thầy cô giáo giỏi cấp trường (lồng ghép nội dung thi GVG chuyên đề vận động );

– Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Đồng diễn thể dục, thi văn nghệ các nhóm lớp.

– Bồi dưỡng thầy cô giáo dự thi thầy cô giáo giỏi chuyên đề cấp huyện (lý thuyết)

– Rà soát nội bộ: Rà soát các tổ chuyên môn, rà soát toàn diện 01 thầy cô giáo.

THÁNG

12/20…

– Đón đoàn rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;

– Bồi dưỡng đội tuyển tham gia thi Thầy cô giáo dạy giỏi chuyên đề cấp Huyện

– Lãnh đạo việc tham gia triển lãm tranh của trẻ và đồ dùng đồ chơi của thầy cô giáo cấp Huyện

– Viết thu hoạch kiểm điểm nôi dung đăng ký “học tập tuân theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh:”

– Dự giờ bồi dưỡng thầy cô giáo

– Rà soát nội bộ: Tự rà soát toàn diện nhà trường; Rà soát toàn diện 01 thầy cô giáo

THÁNG

1/20…

– Đón đoàn rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;

– Thực hiện chương trình học kỳ 2

– Dự giờ bồi dưỡng thầy cô giáo

– Rà soát nội bộ: Rà soát toàn diện 01 thầy cô giáo

THÁNG

2/20…

– Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3.2

– Đón đoàn rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề… của phòng GD&ĐT;

– Phát động và thực hiện phong trào tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân trong CBGVNV.

– Ổn định nền nếp sau tết

– Đi sâu vào thực hiện chương trình, tổ chức tiết dạy mẫu theo yêu cầu của thầy cô giáo

– Sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ chức hội thảo chuyên đề “Nhận định trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn tăng trưởng”. Phương pháp viết Sáng kiến kinh nghiệm

– Duyệt SKKN lần 1.

– Rà soát nội bộ: Rà soát toàn diện 01 thầy cô giáo

THÁNG

3/20…

– Đón đoàn thanh tra hành chính; Rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề..

– Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm.

– Phối hợp công đoàn tổ chức tọa đàm ngày 8/3.

– Duyệt SKKN lần 2.

– Rà soát các CSGDMN tư thục trên khu vực

– Rà soát nội bộ: Rà soát Hồ sơ thầy cô giáo lần 2; Rà soát toàn diện 01 thầy cô giáo.

THÁNG

4/20…

– Đón đoàn thanh tra hành chính ; Rà soát thực hiện NVNH, chuyên đề..;

– Khảo sát chất lượng trẻ cuối năm

– Chấm SKKN. Nạp sáng kiến kinh nghiệm, kết quả chấm SKKN về Phòng GD&ĐT;

– Hoàn thành tự rà soát PCGDMN TENT cấp xã;

– Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục tăng trưởng vận động cho trẻ trong trường măng non cấp trường. Tham gia dự tổng kết cấp Huyện;

– Rà soát nội bộ: Rà soát công việc bán trú

THÁNG

5/20…

– Sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề sắm sửa, bảo quản, tự làm thiết bị dạy học cấp trường;

– Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục tăng trưởng vận động cho trẻ trong trường măng non cấp trường. Tham gia dự tổng kết cấp Huyện;

– Tổng kết năm học, tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi;

– Đón đoàn rà soát xác nhận PCGDMNTENT cấp xã;

– Nhận định xếp loại thi đua cuối năm CBQL, GV, NV;

– Báo cáo tổng kết năm học, các tiêu chí thi đua về Phòng GD&ĐT;

– Họp hội đồng tự giám định và thông qua báo cáo cải tiến chất lượng. Tổ chức lưu các loại hồ sơ theo quy định.

– Rà soát nội bộ: Bảo quản, sử dụng, kiểm kê CSVC.

THÁNG

6/20…

– Triển khai công việc hè 20…;

– Tổ chức cho CBGVNV nghỉ hè theo quy định.

– Hoàn thiện hồ sơ PCGDMNCTENT năm 20…

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng THCS, THPT

SỞ GD&ĐT ……….

TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
HỌC 20….–20….

Họ và tên: …………………………………

Đơn vị công việc: …………………………

Nhiệm vụ được phân công: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường

Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Huấn luyện.

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20….của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về nhiệm vụ chủ yếu năm học 20….-20…. của ngành Giáo dục

Căn cứ báo cáo số 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về tổng kết năm học 2017 – 20….và phương hướng, nhiệm vụ năm học 20….-20….;

Căn cứ công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 20….-20….;

Thực hiện kế hoạch năm học 20….-20…. của trường THPT………….. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong quá trình lãnh đạo, lãnh đạo hoạt động giáo dục của trường THPT…………. năm học 20….- 20….. Nay tôi xây dựng kế hoạch công việc tư nhân của Hiệu trưởng trong năm học 20….- 20…. tập trung vào một số nội dung sau:

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG

I/ Mục tiêu chung

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn xác, khoa học và thích hợp với thực tiễn của nhà trường nhằm lãnh đạo, lãnh đạo và tổ chức nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.

Thực hiện tốt các cuộc vận động: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và thông minh”.

Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới rà soát, giám định theo chuẩn tri thức kỹ năng, chương trình giảm tải và tăng nhanh ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 20….-20…..

Công khai và sáng tỏ tài chính, đảm bảo đầy đủ các cơ chế chính sách theo quy định cho CB – GV–NV của trường.

1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.

a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công, phân nhiệm của nhà trường, cấp uỷ đảng.

Luôn phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân, biết lắng tai ý kiến góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả quần chúng nhân dân.

Nêu cao ý thức tự phê và phê bình, tập trung xây dựng khối kết đoàn nội bộ, tạo nên tập thể thống nhất, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích tư nhân, chăm lo xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

b) Tiêu chí: 100% GV có đạo đức khá tốt

+ Học trò: HK: 40% loại tốt; 60% loại khá;

HL: 25% khá trong đó có 2% loại giỏi

+ Bản thân: xếp loại cuối năm loại tốt

c) Giải pháp: Tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các đơn vị quản lý về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.

Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về thực hiện công việc phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật An toàn giao thông và các chính sách quy định khác của Nhà nước.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy cao độ tính dân chủ tập trung ở cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể, của từng đảng viên, thầy cô giáo.

Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong năm học như: “ Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”

Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học trò, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập thân thiết, tạo được thú vui cho các em tới trường.

2) Công việc chuyên môn:

– Lãnh đạo 100% thầy cô giáo sử dụng tốt và hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Có sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.

– Lãnh đạo 100% thầy cô giáo, tổ chuyên môn đảm bảo sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (1 lần / tháng), có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Mỗi thầy cô giáo phải tham gia dự giờ ít nhất 01 tiết/ tuần.

– Lãnh đạo tổ trưởng chuyên môn: phải dự giờ tất cả thầy cô giáo trong tổ theo đúng quy định. Mỗi thầy cô giáo có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt các phương pháp kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn xác nhận.

– Rà soát hồ sơ tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai từ đầu năm học.

– Rà soát hồ sơ thầy cô giáo theo từng kỳ (kể cả tổ trưởng chuyên môn) không kể rà soát đột xuất.

– Triển khai rà soát toàn diện ít nhất 1/3 số thầy cô giáo, số còn lại rà soát từng mặt theo hướng dẫn thanh tra chuyên môn quy định.

* Đối với học trò về học lực:

Giỏi: 02%

Khá: 25%

Trung bình: 68%

Yếu – Kém: 05%

– Tới cuối năm có 100% học trò khối 12 được được dự thi THPT QG 20…. và 99% học trò đậu tốt nghiệp; 17 em đậu ĐH ước muốn 1; học trò lên lớp đạt 100 % trở lên (sau lúc rèn luyện trong hè)

– 100% học trò 12 TN TCN và 25% học liên thông cao đẳng nghề

– Duy trì sĩ số học trò đạt 95% trở lên

– Huy động 10% học trò tốt nghiệp THCS và ko trúng tuyển vào lớp 10 công lập vào lớp 10 của trường.

* Giải pháp:

– Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn, nêu cao vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong quá trình quản lý và quản lý hoạt động của tổ theo ý thức lãnh đạo của Sở GD&ĐT.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghề của từng thầy cô giáo, thực hiện theo quy định điều lệ trường trung học.

– Quán triệt trong hội đồng sư phạm về ý thức đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, nghiêm cấm việc sử dụng giáo án cũ, ko có giáo án lúc lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, rà soát tiết dạy của thầy cô giáo trên lớp; Thực hiện rà soát đúng quy định về chuyên môn của Sở giáo dục. Xây dựng nhà băng đề rà soát từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách rà soát giám định theo chuẩn tri thức kỹ năng của bậc THPT. Thực hiện nghiêm túc việc tích hợp chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng ngừa thiên tai, giáo dục kỹ năng sống vào các môn học theo quy định của Bộ.

– Tổ chức phân loại học trò giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học trò yếu kém; thầy cô giáo bộ môn phải có trách nhiệm về chất lượng bộ môn phụ trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học trò lớp mình giảng dạy. Liên kết tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những giải pháp thích hợp phát huy năng lực học tập của học trò, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu thâm thúy cuộc vận động “Hai ko”, chống sự ỷ lại, chây lười trong học tập.

– Xử lý nghiêm những học trò bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. Liên kết với Công an xã, Ban đại diện cha mẹ học trò xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học trò, xử lý nghiêm túc và kịp thời những học trò gây rối trật tự, đánh nhau trong nhà trường.

– Xử lý nghiêm những thầy cô giáo bỏ giờ, bỏ lớp thực hiện thì giờ công ko nghiêm túc; với thầy cô giáo chủ nhiệm lúc giám định xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối năm của lớp, Thầy cô giáo bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công việc thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối năm học. Đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập tăng lên trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

3/ Công việc đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Tiêu chí:

– 70 % học trò là đoàn viên Đoàn TNCS HCM.

– 95% đoàn viên thanh niên có đạo đức khá, tốt. 100% đoàn viên thực hiện tốt Điều lệ Đoàn.

– Tham gia đầy đủ các hội thi do đoàn cấp trên phát động.

– Dự án Đoàn năm học 20….-20….: chăm sóc bồn hoa cây xanh trong sân trường

– Đoàn trường được huyện đoàn tặng giấy khen

* Giải pháp:

– Chọn những thầy cô giáo năng động, tận tình, có tâm huyết và ham hiểu biết học trò làm công việc chủ nhiệm. Xếp đặt bí thư đoàn là đồng chí có ý thức trách nhiệm, năng lực.

– Tư vấn với nhà trường xây dựng nền nếp hoạt động của Đoàn tạo ra một sân chơi hữu ích cho các em thu hút các em tham gia hoạt động, tăng hứng thú học tập.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn kịp thời, linh hoạt và thích hợp với điều kiện của trường. Phát động phong trào: “Xây dựng trường học thân thiết, học trò tích cực”; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

4/ Công việc hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

* Tiêu chí:

– 100% thầy cô giáo, học trò tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Sở giáo dục và của địa phương.

– 100% học trò tham gia duy trì tốt giờ tập thể dục, các buổi học ngoại khóa …

– 100% thầy cô giáo và học trò tham gia dự thi tìm hiểu pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội … do các đơn vị quản lý phát động.

– Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/20…..

5/ Công việc xây dựng hàng ngũ

– Tăng lên nhận thức trong hàng ngũ Cán bộ, thầy cô giáo về sự đổi mới của Ngành giáo dục hiện nay đặc trưng là theo ý thức nghị quyết số 29, xác định đúng mực vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà giáo. Quán triệt tới từng GV về Quyết định 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”

– Tạo điều kiện để thầy cô giáo được tham gia học tập tăng lên trình độ bằng nhiều hình thức.

– Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về đổi mới phương pháp, nội dung và chương trình, tạo điều kiện cho tổ chuyên môn, GV được tham gia học tập chuyên môn đầy đủ.

– Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, tăng nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tạo điều kiện giúp sức thầy cô giáo ngày một vươn lên.

– Chăm lo huấn luyện và xây dựng hàng ngũ của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu các bộ phận, đoàn thể.

6/ Công việc quản lý

– Quán triệt ý thức lãnh đạo về công việc chuyên môn của Sở giáo dục về việc quy định các loại hồ sơ nhà trường, Thầy cô giáo bậc THPT. Xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ quy định nêu trên đối với Ban giám hiệu, thầy cô giáo, các tổ nhóm chuyên môn.

– Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược tăng trưởng nhà trường, Công khai kế hoạch năm học của trường trước tập thể hội đồng nhà trường và giao mục tiêu, mức phấn đấu cho từng tổ, đoàn thể và từng thầy cô giáo trong nhà trường.

– Lãnh đạo các tổ, thầy cô giáo trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng cụ thể theo đúng hướng dẫn tập huấn chuyên môn hè 20…., gắn mục tiêu phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất.

– Có sự phân công, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, các đoàn thể, kiểm định chất lượng … đảm nhiệm một số phần công việc thuộc phạm vi trách nhiệm trong năm học, thường xuyên rà soát đôn đốc nhắc nhở để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sơ sót, điều chỉnh kế hoạch hợp lý nhằm tăng lên hiệu quả công việc.

– Tăng cường xây dựng nền nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, thực hiện tốt Điều lệ trường trung học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, chống các bộc lộ tiêu cực, ỷ lại, ko chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, kiên quyết xử lý những thầy cô giáo cố tình vi phạm thì giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các kỳ thi, chống gian lận, tiêu cực trong quá trình thi cử rà soát học kỳ, xét tuyển vào lớp 10.

– Thực hiện sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, việc thực hiện hoạt động phong trào nhân các ngày lễ lớn.

– Tăng cường công việc rà soát thường xuyên, định kỳ, toàn diện, một mặt …, các hoạt động của tổ khối chuyên môn, của thầy cô giáo và học trò.

– Xây dựng kế hoạch thanh tra, rà soát thầy cô giáo, tổ chuyên môn trong nhà trường cụ thể trong suốt năm học.

7) Công việc kiểm định chất lượng

– Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự giám định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên

Xem thêm bài viết hay:  Reporting tiếng Anh là gì?

– Rà soát thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự giám định những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần phấn đấu.

– Tập trung huy động học trò ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học dưới 5%. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học trò yếu.

– Tiếp tục triển khai công việc kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch năm 20….-20….. Hàng năm tổ chức tự giám định, giám định đúng thực chất, khách quan.

8/ Công việc Tài chính

– Tư vấn Hội đồng quản trị nhà trường xây dựng quy chế chi phí nội bộ vừa đảm bảo nguyên tác tài chính vừa thích hợp với tình hình thực tiễn của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

– Thực hiện công khai, sáng tỏ tài chính, chi đúng, chi đủ các cơ chế chính sách đối với người lao động, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí thu của học trò.

9/ Công việc thi đua khen thưởng:

* Tiêu chí:

Các danh hiệu tập thể

– Trường : Danh hiệu tập thể tiên tiến được GĐ Sở tặng giấy khen.

– Tổ chuyên môn Tập thể lao động tiên tiến : 1 tổ

– Chi bộ : Trong sạch vững mạnh

– Công đoàn: vững mạnh

– Đoàn thanh niên: vững mạnh

Danh hiệu tư nhân :

– Tiên tiến xuất sắc: 18 đ/c

– Lao động tiên tiến : 04 đ/c

* Giải pháp:

– Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.

– Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc thi đua trong từng năm học. Triển khai công việc thi đua – khen thưởng từ đầu năm học 20….-20…. theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

– Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho tập thể, các tư nhân năm học 20….-20…..

– Liên kết cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát cụ thể, giám định xếp loại tổ, thầy cô giáo chuẩn xác, công bình và toàn diện qua các đợt thi đua.

III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1/ Tiêu chí thi đua

– Tham gia dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: Có giải

PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

I/ Kế hoạch công việc cụ thể

Thời kì Nội dung công việc Yêu cầu /Thực hiện
8/20…. Phân công GV huy động HS, tập trung HS sẵn sàng tựu trường Phân công GV đứng lớp hợp lý, đúng quy định chuyên môn, đúng lãnh đạo của Sở GD&ĐT. Huy động 100% HS ra lớp.Tổ chức thi nghiêm túc, xét lên lớp công khai, công bình 100% GV tham gia học nghị quyết
Tổ chức ôn tập, thi lại cho học trò chưa lên lớp thẳng. Xét lên lớp, hoàn thành công việc tuyển sinh vào lớp 10
Tổ chức GV, HS lao động vệ sinh trường lớp, môi trường xung quanh, tu sửa bàn ghế HS
Phân công GV đứng lớp, GVCN. Biên chế lớp
Kiện toàn các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể … trong nhà trường: phân công chuyên môn, công việc kiêm nhiệm cho CB, GV
Lãnh đạo sắp xếp thời khóa biểu HKI
Cấp văn phòng phẩm cho GV, hồ sơ của Tổ chuyên môn, đoàn thể
Thực hiện tựu trường đúng quy định (20/8/20….)
Tập huấn chuyên môn
Xây dựng nội quy HS, quy chế làm việc nhà trường, BGH
Học nghị quyết (01 ngày)Dự tổng kết ngành năm học 2017 – 20….
9/20…. Tổ chức khai trường năm học 20….-20…. vào ngày 05/9/20…. Thực hiện đúng tiến độ, thời kì của từng kế hoạch Triển khai nội dung công việc tới từng tổ, GV kịp thời, chuẩn xác
Báo cáo thống kê đầu năm học 20….–20….
Xây dựng kế hoạch năm học. Hội nghị trù bị, hội nghị chính thức kế hoạch năm học 20….–20…..
Họp chi bộ tháng 9/20….
Hoàn thành việc phân loại HS yếu kém, khá giỏi
Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo, năm học 20….–20…..
Họp phụ huynh học trò đầu năm học 20….–20….
Triển khai Luật ATGT cho GV, HS, cam kết thực hiện giữa GVCN, HS với nhà trường
Đăng thi đua cho GV, tổ chuyên môn năm học 20….–20….
Báo cáo các văn bản, số liệu Sở yêu cầu tháng 9/20…..
Phân công GV rà soát hồ sơ PCGD năm 20…..
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 9/20….
Hoàn thành hồ sơ sổ đăng bộ cho HS khối 10 năm học 20….–20….
Đại hội Đoàn trường năm học 20….–20….
Kiện toàn ban lãnh đạo phòng chống thiên tai, bão lũ, ATGT, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, THTT – HSTC, Hội đồng TĐ-KT ….
Hội nghị Ban Đại diện cha mẹ học trò toàn trường NH 20….-20….
10/20…. Tổ chức phụ đạo học trò yếu kém Hoàn thành các công việc trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất.
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10 )
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11 ) .
Tham gia dự giờ, rà soát hồ sơ giáo án của GV theo định kỳ
Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh trong trường
Hoàn thành kế hoạch KĐCL năm học 20….–20…..
Hoàn thành sắm BHTT –BHYT cho học trò đúng quy định
Tổ chức xây dựng nội dung cho thao giảng vào tháng 11/20….
11/20…. Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt nam ( 20/11/20….) Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham gia các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Sơ kết phong trào thi đua 20/11 cho GV và HS.
Tham gia dự giờ, thao giảng, rà soát hồ sơ giáo án GV, các tổ.
Rà soát dạy phụ đạo, dạy tự chọn
Tổ chức xây dựng phòng truyền thống Đoàn
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/20….
12/20…. Phát động phong trào thi đua nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12 ), “xây dựng trường học thân thiết – HS tích cực”; Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.Hoàn thành các công việc trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất
Rà soát việc thực hiện chương trình giảng dạy của GV
Rà soát kinh phí của trường năm 20…., chứng từ chi
Tổ chức tuyên truyền truyền thống QĐND Việt Nam ( 22/12/20….). Tổ chức HKPĐ cấp trường.Nhận định phong trào thi đua trong tháng qua
Tham gia dự giờ, thao giảng theo định kỳ. Rà soát hồ sơ Tổ chuyên môn, thầy cô giáo
Tổ chức huy động học trò ra lớp đầy đủ sẵn sàng thi học kỳ
Rà soát chương trình thực dạy, lên kế hoạch dạy bù.
Thành lập ban rà soát, kiểm kê hạ tầng hàng năm của trường: Kiểm kê thư viện, Thiết bị, ĐDDH …Tham gia xây dựng NTM
01/20…. Tổ chức xây dựng đề cương, ôn tập sẵn sàng thi HKI Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham gia các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Phân công GV ra đề, đáp án. Rà soát theo chuẩn KTKN, giảm tải
Thi học kỳ I năm học 20….–20….
Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề tháng 12
Sơ kết thi đua tháng 12/20….
Nhận định xếp loại học lực, hạnh kiểm HS trong HKI. Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường
Họp phụ huynh giữa năm học
Sơ kết học kỳ I năm học 20….–20….. Phương hướng HKII
Thực hiện rà soát, kiểm kê CSVC hàng năm. Tổng hợp các biên bản kiểm kê
Tiếp tục lập các minh chứng KĐCL
Họp giám định xếp loại CBQL, GV học kỳ I năm học 20….–20….
Sơ kết hoạt động của Đoàn, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Thư viện, thiết bị
Lên TKB học kỳ II năm học 20….–20…. (cả phụ đạo)
Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém
Phân công GV trực trong dịp tết Nguyên đán. Nghỉ tết nguyên đán
Phát động phong trào thi đua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”
02/20…. Tổ chức hoạt động NGLL tháng 02/20…. Thực hiện tốt kế hoạch đề ra Báo cáo trung thực, chuẩn xác và khách quan đúng thực tiễn của trường
Lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh quanh trường, công trình Đoàn
Rà soát hồ sơ Đoàn. Rà soát chương trình hoạt động Đoàn năm học 20….–20….
Dự giờ, rà soát hồ sơ giáo án thầy cô giáo, hồ sơ tổ chuyên môn
Tổ chức thao giảng cấp trường, chuyên đề ứng dụng CNTT
Làm công việc kiểm định chất lượng. Hoàn thành báo cáo tự giám định cơ sở giáo dục năm học 20….–20….
03/20…. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Tổ chức thành công văn nghệ nhân ngày 26/3
Tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
Triển khai hoạt động NGLL tháng 3/20….: Tổ chức văn nghệ 26/3, tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ
Tổ chức thao giảng.
Rà soát dạy phụ đạo HS yếu kém
Rà soát hồ sơ giáo án của Tổ chuyên môn, thầy cô giáo theo định kỳ
Rà soát công việc Đoàn của trường. Sẵn sàng đón đoàn rà soát công việc Đoàn năm học 20….–20….Tham gia xây dựng NTM
Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện GV năm học 20….–20….
4/20…. Phát động phong trào thi đua tháng 4/20…. với chủ đề chào mừng 44 năm giải phóng Miền Nam thống nhất quốc gia Thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đề ra Duy trì đoàn trường đạt đoàn trường tiên tiến Hoàn thành hồ sơ tự giám định về KĐCL, THTT – HSTC …
Sẵn sàng hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
Triển khai lại quy chế thi THPT QG của Bộ GD&ĐT
Kiêm tra hồ sơ giáo án thầy cô giáo
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 4/20….
Hoàn thành hồ sơ giám định KĐCL, trường học thân thiết – học trò tích cực. Tổ chức tự giám định.
Họp phụ huynh khối 12 để báo cáo tình hình thi tốt nghiệp
Lao động dọn vệ sinh môi trường, lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tượng đài
Tham gia văn nghệ toàn huyện (nếu có)
Tổ chức thao giảng
Xây dựng kế hoạch ôn tập, lập đề cương ôn tập sẵn sàng thi HKII Thi thử TN khối 12 theo lịch của Sở
Phân công GV ra đề, đáp án các môn học
5/20…. Huy động học trò ra lớp tham gia thi HKII đầy đủ Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác các kế hoạch đề ra.100% HS tham gia thi HKII, tổ chức thi an toàn , đúng quy chế Khen thưởng HS, GV đúng người, đúng việc, công bình, công khai
Hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi tốt THPT Quốc gia năm 20….. Triển khai cho HS học tập quy chế thi THPT Quốc gia 20….
Hoàn thành các báo cáo, thống kê chất lượng giáo dục của nhà trường theo mẫu hướng dẫn và báo cáo kịp thời, chuẩn xác
Thống kê số HS bỏ học, bỏ thi HKII
Xét danh hiệu học trò xuất sắc, tiên tiến, lên lớp, phải thi lên lớp, ở lại lớp năm học 20….–20….
Họp phụ huynh học trò cuối năm học 20….–20….. Công khai chất lượng giáo dục của trường
Họp xét giám định HT, GV theo chuẩn. Xét và yêu cầu khen thưởng cho GV – NV năm học 20….–20….
Nhận định cuộc vận động: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, “ Trường học thân thiết – học trò tích cực “. Thống kê báo cáo về Sở GD&ĐT
Tổng kết năm học 20….–20…. cho học trò. Thông báo công việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ cho HS khối 12. Cấp thẻ dự thi THPT Quốc gia cho học trò khối 12 và bàn giao hồ sơ thi về Sở
Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 20….–20…..
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20…. – 20….Tổng kết năm học 20….–20….
6/20…. Thi THPT Quốc gia năm 20…. Hoàn thành nội dung công việc đề ra kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.
Rà soát và phê duyệt học bạ, sổ điểm học trò năm học 20….–20….
Tổ chức rà soát hạ tầng, Thiết bị, đồ dùng dạy học, Phòng Tin học, thư viện. Hoàn thành hồ sơ kiểm kê, rà soát CSVC
Hoàn thành hồ sơ giám định xếp loại GV, CBQL nộp về Sở GD&ĐT
Tư vấn với Đoàn huyện, xã Đoàn về bàn giao, quản lý học trò trong hè theo Quy định 77
Xây dựng kế hoạch tập huấn, phân công GV tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè
Phân công trực trường hè 20….–20…. cho BGH và tổ HC
Phê duyệt kết quả giám định xếp loại hàng năm của GV, viên chức của trường ( hồ sơ tư nhân GV )
Lập dự trù kinh phí sắm bổ sung SGK, STK cho GV, HS; sắm thiết bị đồ dùng dạy học, hóa chất …
Lập kế hoạch tu sửa, xây dựng hạ tầng cho trường trong hè

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ – XUẤT ĐỀ

1. Đối với Sở GD&ĐT.

– Dựa vào tình hình học trò lớp 9 hàng năm để có phân bổ mục tiêu hợp lý tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập tuyển sinh.

2. Đối với UBND huyện

– Giúp nhà trường làm tốt công việc xã hội hoá giáo dục.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Bạn thấy bài viết Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Phân mục: Biểu mẫu

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

#Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #của #Hiệu #trưởng #năm #học #mẫu

Xem thêm chi tiết về Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) ở đây:

Bạn thấy bài viết Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2022 – 2023 (3 mẫu) tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận