Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bạn đang xem: Người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động Trong bangtuanhoan.edu.vn

Ai chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động? Cơ sở sản xuất, kinh doanh nào phải có người làm công tác an toàn vệ sinh lao động chuyên trách? Yêu cầu đối với người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. Nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. Quyền của người phụ trách an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn vệ sinh lao động là vấn đề quan trọng, cấp bách phải được quan tâm và nghiêm túc thực hiện trong mọi lĩnh vực sản xuất, lao động. Nơi nào có quan hệ lao động, nơi đó người lao động cần có môi trường làm việc an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn lao động chung. Vì vậy, người chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xác lập công việc, sản xuất kinh doanh. Vậy ai là người chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động? Bạn có vai trò gì và bạn phải phục vụ những yêu cầu gì khi làm việc ở vị trí này?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2019

– Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;

– Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

1. Ai chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động?

Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Lao động 2012, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải là người có đủ tiêu chuẩn. phù hợp với công tác an toàn vệ sinh lao động. Vì vậy, người lao động này phải có kiến ​​thức và được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, đến nay Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Nhưng với ý nghĩa đó, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 hiện hành cũng có một số điều luật liên quan đến người chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động.

2. Cơ sở sản xuất kinh doanh nào cần người làm an toàn vệ sinh lao động?

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí người lao động làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. Do đó, người sử dụng lao động phải phân công người lao động làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. . người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc phân công bộ phận làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Để làm được điều này, cần xác định trách nhiệm và phân định quyền hạn cụ thể cho những người được giao thực hiện trách nhiệm này.

Tuy nhiên, không phải cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cũng bắt buộc phải cử người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động mà tùy thuộc vào quy mô, tính chất công việc, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều kiện lao động. Cụ thể, điều kiện tối thiểu để cơ sở sản xuất, kinh doanh được cử người hoặc bộ phận làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

– Nhóm 1: Dành cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực như khai khoáng, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, than cốc, sản xuất hóa chất, kim loại và các cấu kiện khác. Từ khai thác tài nguyên kim loại và phi kim loại, xây dựng, đóng tàu, đóng tàu cho đến sản xuất và phân phối điện, người sử dụng lao động tại các cơ sở này đều phải bố trí bộ phận làm công tác an toàn. vệ sinh lao động. Các cơ sở này phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

+ Sử dụng dưới 50 người lao động thì phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động kiêm nhiệm;

+ Sử dụng từ 50 lao động đến dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo tính chất chuyên trách;

+ Sử dụng từ 300 lao động đến dưới 1000 lao động phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo tính chất chuyên trách;

+ Sử dụng trên 1000 lao động phải bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo tính chất chuyên trách hoặc thành lập bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 2: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực khác với cơ sở thuộc nhóm 1 thì người lao động trong các cơ sở này phải bố trí, tổ chức bộ phận làm công tác an toàn, vệ sinh viên. thức ăn viên. Viên chức phải phục vụ các yêu cầu tối thiểu sau đây:

+ Sử dụng dưới 300 lao động thì phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động kiêm nhiệm;

+ Sử dụng từ 300 lao động đến dưới 1000 lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động có tính chất chuyên trách;

+ Sử dụng trên 1000 lao động thì phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo tính chất chuyên trách hoặc thành lập bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

3. Yêu cầu đối với người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động:

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được chia thành hai cơ chế làm việc: chuyên trách và bán chuyên trách như đã phân tích ở trên. Vì vậy, ở mỗi cơ chế làm việc khác nhau cũng có những yêu cầu khác nhau về trình độ, chuyên môn. Đặc biệt:

– Đối với người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động theo cơ chế chuyên trách: Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP thì người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động người lao động không bắt buộc phải có bằng đại học nhưng phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng cử nhân kỹ thuật và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại cơ sở;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại cơ sở;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp khối kỹ thuật hoặc đã trực tiếp làm kỹ thuật viên và có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

– Đối với những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động theo cơ chế kiêm nhiệm thì yêu cầu này ít khắt khe hơn theo kinh nghiệm. Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người thực hiện công việc này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có bằng cử nhân kỹ thuật;

+ Có bằng đại học thuộc khối ngành kỹ thuật và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại cơ sở;

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên, trực tiếp làm kỹ thuật và có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

4. Nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động:

Theo khoản 2 Điều 72 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, người phụ trách an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ người lao động tổ chức, thực hiện công việc an toàn. vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. . Vì vậy, luật cũng quy định một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Xây dựng nội quy, quy định về giải pháp đảm bảo kiểm soát an toàn, vệ sinh lao động; quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sản xuất kinh doanh;

– Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm và khuyến khích người lao động thực hiện theo kế hoạch đó; đánh giá rủi ro và do đó phát triển các kế hoạch ứng phó khẩn cấp;

– Quản lý, kiểm soát việc kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu cao về an toàn, vệ sinh lao động;

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

– Thanh tra, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

Xem thêm bài viết hay:  Xem tướng mí mắt: Đoán biết tính cách và khả năng tình dục

– Phối hợp hoạt động với bộ phận y tế để tổ chức giám sát, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm cho người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh;

– Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lãnh đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động cho học sinh, sinh viên;

– Tổng hợp ý kiến ​​của người lao động, đoàn kiểm tra, xem xét và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến ​​nghị về an toàn, vệ sinh lao động;

– Tổ chức thi đua, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê về an toàn, vệ sinh lao động.

5. Quyền của người chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động:

Ngoài nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, những người này có các quyền sau đây về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

Có quyền yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ, đình chỉ thực hiện công việc nếu xét thấy công việc đó có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để có giải pháp bảo đảm an toàn lao động và Sức khỏe. . sinh. đồng thời phải lập biên bản để người sử dụng lao động biết về yêu cầu này;

– Quyền chỉ vận hành máy móc, thiết bị được coi là không an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;

– Quyền tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng tăng cường an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Tương tự, người phụ trách an toàn vệ sinh lao động phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh không có người lao động phục vụ yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động có thể thuê tư nhân hoặc tổ chức có đủ năng lực. và theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác chuyên môn. an toàn vệ sinh lao động đúng quy định.

Bạn xem bài Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: bangtuanhoan.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở đây:

Bạn thấy bài viết Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận