Tên các con vật bằng tiếng Anh

Tên động vật bằng tiếng Anh

Hình ảnh về: Tên các loài động vật bằng tiếng anh

Video về: Tên các loài động vật bằng tiếng anh

Wiki về tên động vật bằng tiếng Anh

Tên các con vật bằng tiếng Anh -

Mục lục Mục lục

Trên thực tế, bạn biết bao nhiêu tên động vật trong tiếng Anh? Dưới đây là danh sách tên các con vật bằng tiếng Anh do ThuThuatPhanMem sưu tầm và tổng hợp. Các con vật trong tiếng Anh được chia thành các chủ đề để bạn tiện theo dõi và dễ nhớ hơn. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

A. Từ vựng về động vật nuôi trong nhà

Từ vựng về vật nuôi

 1. Dog / dɒɡ /: con chó
 2. Puppy /ˈpʌp.i/: Cún con
 3. Cat / kæt /: Con mèo
 4. Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo con
 5. Rabbit /ˈræb.ɪt/: Con thỏ
 6. Hamster /ˈhæm.stər/: Hamster lông
 7. Cow / kaʊ /: Bò sữa
 8. Bull / bʊl /: Bò đực
 9. Calf / kɑːf /: Con bê
 10. Sheep / iːp /: Con cừu
 11. Lamp / læm /: Lamb
 12. Pig / piɡ /: Con lợn
 13. Horse / hoːs /: Ngựa
 14. Pony /ˈpəʊ.ni/: Ngựa con
 15. Goldfish /ˈɡəʊld.fɪʃ/: Cá vàng
 16. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: Gà
 17. Thổ Nhĩ Kỳ /ˈtɜː.ki/: Thổ Nhĩ Kỳ
 18. Hen suyễn / Hen suyễn /: Gà mái
 19. Dậu / ruːstər /: Gà trống
 20. Chick / tʃɪk /: Gà con
 21. Duck / dʌk /: Vịt
 22. Duckling /ˈdʌk.lɪŋ/: Vịt con
 23. Goat / t /: Con dê
 24. Goose / uːs /: Ngỗng
 25. Turtle / tɜːtəl /: Con rùa
 26. Donkey /ˈdɒŋ.ki/: Con lừa
 27. Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Con trâu

B. Tên tiếng Anh của các loài động vật hoang dã

Tên tiếng anh của động vật hoang dã

 1. Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: Con voi
 2. Monkey /ˈmʌŋ.ki/: Con khỉ
 3. Zebra / ziː.brə /: Ngựa vằn
 4. Giraffe / dʒɪˈrɑːf /: Con hươu cao cổ
 5. Bear / beər /: Con gấu
 6. Wolf / wʊlf /: Sói
 7. Fox / fɒks /: Cáo
 8. Elk / elk /: nai sừng tấm
 9. Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: Con hổ
 10. Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử đực
 11. Lioness /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử cái
 12. Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: Tê tê
 13. Leopard /ˈlep.əd/: Báo
 14. Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Gêpa. tạp chí
 15. Hyena /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu
 16. Antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/: Linh dương
 17. Gazelle / gəˈzel /: Gazelle
 18. Gnu / nuː /: Linh dương đầu bò
 19. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Trâu nước
 20. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 21. Camel / ‘kæməl /: Lạc đà
 22. Baboon / bəˈbuːn /: Khỉ đầu chó
 23. Chimpanzee /, t∫impən’zi /: Tinh tinh
 24. Gorilla /gəˈrɪl.ə/: Khỉ đột
 25. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Trâu nước
 26. Koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ /: Koala
 27. Skunk / skʌŋk /: Chồn hôi
 28. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Nhím
 29. Lynx / lɪŋks / (bobcat / ‘bɔbkæt /): Mèo rừng Mỹ
 30. Polar bear / pəʊl beəʳ /: Gấu bắc cực
 31. Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Chipmunk
 32. Boar / bɔːʳ /: Lợn rừng (đực)
 33. Beaver /ˈbiː.vəʳ/: Hải ly
 34. Moose / muːs /: Elk {ở Bắc Phi, Châu Âu, Châu Á)

C. Từ vựng về lưỡng tính

Từ vựng về động vật lưỡng cư

 1. Dragon /ˈdræg.ən/: Rồng
 2. Lizard /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
 3. Snake / Sneɪk /: Rắn
 4. Toad / təʊd /: Con cóc
 5. Frog / frɒg /: Ếch
 6. Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ
 7. Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
 8. Dinosaurs / ‘daɪnəʊsɔː /: Khủng long
 9. Rắn hổ mang – fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ /: nanh rắn hổ mang
 10. Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè hoa

D. Động vật biển và động vật sống dưới nước

Động vật biển và dưới nước

 1. Fish / fɪʃ /: Cá
 2. Lobster /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm rồng
 3. Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc sên
 4. Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc
 5. Squid / skwɪd /: Mực
 6. Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Sứa
 7. Seagull /ˈsiː.gʌl/: Chim mòng biển
 8. Seal / siːl /: Con dấu
 9. Coral /ˈkɒr.əl/: San hô
 10. Dolphin /ˈdɒl.fɪn/: Cá heo
 11. Clams / klæm /: Ngao
 12. Crab / kræb /: Con cua
 13. Oyster /ˈɔɪ.stər/: Con hàu
 14. Tôm / rɪmp /: Tôm
 15. Walrus /ˈwɔːl.rəs/: Trâu nước
 16. Shark / k /: Cá mập
 17. Whale / weɪl /: Cá voi
 18. Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: Cá ngựa
 19. Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: Sao biển

E. Từ vựng về các loài chim

Từ vựng về các loài chim

 1. Bird / bɜːd /: Chim
 2. Sparrow /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ
 3. Parrot /ˈpær.ət/: Con vẹt
 4. Stork / stɔːk /: Con cò
 5. Owl / aʊl /: cú
 6. Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/: Chim bồ câu
 7. Eagle /ˈiː.gl/: Đại bàng
 8. Falcon /ˈfɒl.kən/: Chim ưng
 9. Crow / krəʊ /: Con quạ
 10. Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/: Kền kền
 11. Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến
 12. Peacock /ˈpiː.kɒk/: Con công đực
 13. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 14. Heron /ˈher.ən/: Con diệc
 15. Swan / swɒn /: Thiên nga
 16. Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/: Penguin
Xem thêm bài viết hay:  Các món ăn nguội không thể thiếu trong dịp Tết

F. Từ vựng về côn trùng phổ biến

Từ vựng về côn trùng phổ biến

 1. Mosquito /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi
 2. Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con gián
 3. Fly / flaɪ /: Con ruồi
 4. Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: Cricket
 5. Worm / wɜːm /: Con giun
 6. Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
 7. Butterly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Con bướm
 8. Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: Con nhện
 9. Snail / Sneɪl /: Ốc sên
 10. Bee / biː /: con ong
 11. Tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/: Con nhện lớn
 12. Parasites / ‘pærəsaɪt /: Ký sinh trùng
 13. Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa
 14. Flea / flipː /: Bọ chét
 15. Beetle /ˈbiː.tl/: Bọ cánh cứng
 16. Bọ ngựa cầu nguyện /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa
 17. Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
 18. Parasites / ‘pærəsaɪt /: Ký sinh trùng
 19. Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/: Con chuồn chuồn
 20. Wasp / wɒsp /: Ong bắp cày
 21. Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: Con rết
 22. Termite /ˈtɜː.maɪt/: Mối
 23. Firely / Lightning bug: Moth
 24. Ant / nt /: Kiến

Trên đây là từ vựng tiếng Anh về động vật có phiên âm được ThuThuatPhanMem sưu tầm và tổng hợp. Hy vọng qua phương pháp học các con vật theo chủ đề trên đây sẽ giúp các bạn ghi nhớ nhanh, dễ dàng và học được nhiều từ mới.

[rule_{ruleNumber}]

# Tên của # người đàn ông # người đàn ông # người đàn ông # trong # Tiếng Anh

Xem thêm chi tiết về Tên các con vật bằng tiếng Anh ở đây:

Bạn thấy bài viết Tên các con vật bằng tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tên các con vật bằng tiếng Anh bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tên các con vật bằng tiếng Anh tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận