Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Hình ảnh về: Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Video về: Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Wiki về Tìm hiểu Ngày Pháp luật Việt Nam

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam -

Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 11 tháng 9 là ngày công bố bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên được gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, xã hội và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, các đơn vị trường học có thể tham khảo mẫu kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam để đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền. Mời mọi người cùng tìm hiểu về sự ra đời, mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam

Tìm hiểu về Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

I. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa là hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế – xã hội. . Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một quan điểm khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác sâu rộng, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành một yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. . với nhiều dạng, cách giải không giống nhau. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, giải pháp, mô hình triển khai cụ thể phục vụ yêu cầu đó.

Ngày Pháp luật thực chất là một mô hình xuất phát từ sáng kiến ​​cấp cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến rộng rãi, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (cũ), Tiền Giang, Long An… đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất một buổi. Cuộc sống. pháp luật được tập trung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nghiên cứu, hiểu pháp luật và sau đó tham khảo, áp dụng tại một số địa phương khác.

Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc triển khai mô hình “Ngày pháp luật” ở các địa phương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật) nhận thấy đây là một cách làm mới, tích cực. góp phần đa dạng hóa các hình thức, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn cầu. nước (Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ). Theo đó, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hầu hết các bộ, ngành đã triển khai mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tế.

Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ các mô hình, sáng kiến ​​Ngày pháp luật của các địa phương, gắn với việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong quá trình xây dựng pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật Phổ thông giáo dục pháp luật năm 2013.

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục mọi người trong xã hội về ý thức tuân thủ pháp luật.

Để cụ thể hóa điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật. , trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai Ngày Pháp luật.

II. Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo quy định của Luật giáo dục pháp luật rộng rãi, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, nâng cao hiểu biết về pháp luật và năng lực để thực thi pháp luật. pháp luật trong quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp các tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật. luật; Đây là dịp để tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục quần chúng thông qua các hình thức khác nhau. Qua đó, những người thực thi pháp luật cũng sẽ có được những phản hồi, ý kiến ​​về mọi quy định của pháp luật cũng như việc thực hiện và hiệu lực của hệ thống pháp luật đối với đời sống của người dân. xã hội; qua đó hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện và nâng tầm hoạt động của hệ thống tư pháp.

Khắp thế giới, nhiều nước kỷ niệm Ngày Pháp luật “Ngày hiến pháp” như một lễ hội “quy tắc của pháp luật”, tôn trọng Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Khoảng 40 quốc gia hiện nay ấn định ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để kỷ niệm hàng năm “Ngày hiến pháp”“Ngày này, các luật gia, luật gia, hội nghề nghiệp luật tổ chức nhiều hình thức giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí của pháp luật, trí tuệ, pháp quyền và vai trò không thể thay thế của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là đối với các giá trị tự do, dân sinh, dân chủ, công bằng và lẽ phải.

Ở Việt Nam, Luật phổ cập, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, mở đầu cho quá trình xây dựng Nhà nước. đất nước của chúng tôi. xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Là bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp 1946 thấm nhuần và thể hiện sâu sắc ý thức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị của Nhà nước ta. dân chủ, dân quyền, pháp quyền và tồn tại cho đến ngày nay. Những giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi người dân ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, tích cực tham gia các hoạt động của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Vì vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với thái độ và hành vi đúng đắn. đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp luật trong đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là hình mẫu cổ vũ, động viên, kêu gọi toàn dân chung tay, đoàn kết vì sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hành động vì lợi ích chung của toàn dân tộc. . một Việt Nam. với dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc.

Ngày Pháp luật, với ý nghĩa là ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam, không chỉ giới hạn trong ngày 11/9 mà được coi là một dấu mốc, một sợi chỉ đỏ kết nối, minh bạch và có tầm ảnh hưởng. rộng rãi trong xã hội. Phần lớn, nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ một ngày mà 365 ngày trong năm đối với mọi tổ chức, cá nhân. tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Đối với công tác giáo dục pháp luật sâu rộng, Ngày Pháp luật cũng là một trong những thiết chế quan trọng tạo cơ sở cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước trưởng thành mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng – một nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống pháp luật. hệ thống chính trị, các ban, ngành quản lý với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật với tư cách là phương tiện, công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. và lợi ích hợp pháp của mình. của Nhà nước và xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trên phạm vi cả nước và cũng là năm ghi nhận một sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị – pháp luật của đất nước, được cả nước tích cực vào cuộc. nhân dân vào đời sống chính trị, pháp lý của Nhà nước. dân tộc. Tham gia vào quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phục vụ yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013 được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm nay là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng, làm tiền đề, cơ sở, động lực để việc thi hành pháp luật đi vào trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực hơn. năm tới, góp phần vào thành tích chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Tả cây ổi, quả ổi

III. Nội dung, hình thức và trách nhiệm tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về giải pháp triển khai sâu rộng pháp luật và giáo dục pháp luật tại Chương 2, cụ thể Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung sau: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, sâu rộng các quy định của Hiến pháp và pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ngày Pháp luật cũng là Ngày biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi hành pháp luật, thi hành pháp luật, giáo dục pháp luật và gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Để thực hiện các nội dung trên, Ngày Pháp luật được tổ chức dưới các hình thức mít tinh, tọa đàm, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật; buổi triển lãm.

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật. Trong đó Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước; Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Ngày Pháp luật, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các đơn vị quản lý hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật. Ngày pháp luật. ; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận; quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các đơn vị quản lý chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt trận căn cứ tính chất, nhiệm vụ tổ chức Ngày Pháp luật cho các thành viên, đoàn thể của Mặt trận. thành viên trong tổ chức của bạn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Tìm hiểu #về #Pháp luật #Ngày #Pháp luật #Việt Nam #Việt Nam

Xem thêm chi tiết về Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam ở đây:

Bạn thấy bài viết Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam bên dưới để bangtuanhoan.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website bangtuanhoan.edu.vn

Nhớ để nguồn: Tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam tại bangtuanhoan.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận